Одлука о чланарини

 

Обавештење: Висина чланарине за 2019. се не мења, односно остаје на нивоу из 2018. године.

И даље је важећа одлука о висини чланарине донета 16. новебмра 2015. како следи у наредном тексту:

 

 

На  основу  члана  7.  Статута  Удружења  интерних  ревизора  Србије  (у  даљем  тексту: Удружење), Председништво Удружења на својој 39. седници одржаној дана 16 новембра 2015 године, донело је

 

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ

УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

 

  1. Висина чланарине утврђује се на годишњем нивоу и то:
  •  Годишња  чланарина  за  појединачно  чланство  износи  35  евра  у  динарској противвредности.
  • Годишња чланарина за групно чланство, чланове запослене у истој организацији износи 35 евра по члану за прва три члана и 25 евра за сваког следећег члана,све у динарској противвредности.
  • Годишња чланарина за незапослене студенте основних и мастер студија износи 20 евра у динарској противвредности. Уколико се оцени за потребно од студента који је попунио пријаву за чланство, може се затражити да достави додатни документ којим доказује да је студент.
  1. Уплаћена чланарина важи за календарску годину у којој је уплата извршена.
  2. Рок за уплату-обнову годишње чланарине је 28.фебруар текуће године.
  3. Члан  сe  бришe  из  Рeгистра  чланoва,  аутоматски,  укoликo  нe  плати  чланарину  у складу  са    тачком  3.  ове  Одлуке.  Члан  може  поново  активирати  своје  чланство уплатом чланарине у било ком периоду године.
  4. Нови чланови уплаћују чланарину по учлањењу и иста важи за календарску годину у којој је уплата извршена.
  5. Чланарина се плаћа у динарима, у висини динарске противвредности по званичном средњем  курсу  НБС  за  евро,  на  дан  уплате.  Уплата  се  врши  на  текући  рачун Удружења.
  6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, a примењиваће се од 01. јануара 2016. године када престаје да важи Одлука о висини чланарине од 16. септембра 2014. године донета на 33. седници Председништва.

 

16. новембар 2015.године

ПРЕДСЕДНИK

    Удружења интерних ревизора Србије

Др Јозефина Беке-Тривунац, CIA