Одлука о чланарини

 ОДЛУКА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 7. Статута Удружења интерних ревизора Србије (у даљем тексту: Удружење), Председништво Удружења на својој 25 (79) седници одржаној дана 14 новембра 2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ

УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

 

  1. Висина чланарине утврђује се на годишњем нивоу и то:
  • Годишња чланарина за појединачно чланство износи 4.500,00 динара.
  • Годишња чланарина за групно чланство, чланове запослене у истој организацији износи 4.500,00 динара по члану за прва три члана и 3.500,00 динара за сваког следећег члана.
  • Годишња чланарина за незапослене студенте основних и мастер студија износи 2.000,00 динара. Уколико се оцени за потребно од студента који је попунио пријаву за чланство, може се затражити да достави додатни документ којим доказује да је студент.

2. Уплаћена чланарина важи за календарску годину у којој је уплата извршена.

3. Рок за уплату-обнову годишње чланарине је фебруар текуће године.

4. Члан сe бришe из Рeгистра чланoва, аутоматски, укoликo нe плати чланарину у складу са тачком ове Одлуке. Члан може  поново активирати своје чланство уплатом чланарине у било ком периоду године.

5. Нови чланови уплаћују чланарину по учлањењу и иста важи за календарску годину у којој је уплата извршена.

6. Уплата се врши на текући рачун Удружења.

7. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, a примењиваће се од јануара 2020. године када престаје да важи Одлука о  висини чланарине од 16. новембра 2015. године донета на 39. седници Председништва.

14 .новембар 2019.године

ПРЕДСЕДНИK

Удружења интерних ревизора Србије

 

 

                                                                                                  Др Јозефина Беке-Тривунац, CIA