Најава догађаја

Еколошко рачуноводство

15. децембар 2022. 14:00 – 16:00

АЛФА БК Универзитет, Палмира Тољатија број 3, Нови Београд

СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА

Серије предавања обухватиће теме из нових области о којима интерни ревизори треба да стекну одговорајуће разумевање и да их постепено укључују у свој ревизорски универзум и обухватају својим плановима рада.

Тема првог предавања је:

Еколошко рачуноводство бави се пружањем информација које помажу менаџерима у процени учинака ризика и контрола, при доношењу одлука и извештавању о одрживости пословања. Поред већ познатих економских, оно се заснива и на еколошким концептима, мерилима и вредностима.

Као и у свакој области која укључује јавно извештавање, интерна ревизија треба да има кључну улогу у обезбеђивању потпуности и тачности података за потребе еколошког рачуноводства, посебно с тога што се базе ових података воде независно од финансијских података.

Еколошко рачуноводство доприноси промени културе, како у оквиру појединачних организација, тако и ширег друштва.

Циљеви курса

Основни циљ курса је да полазници стекну увид у материју из области еколошког рачуноводства како би могли да обухвате савремене захтеве за извештавањем о одрживости пословања организација у којима раде.

По завршетку овог курса, полазници ће имати целовито разумевање савременог концепта рачуноводства и способност препознавања чиниоца ризика повезаних са одрживошћу организације што ће им помоћи да употпуне свој ревизорски универзум и годишње планове рада.

Садржај курса

Савремена дефиниција рачуноводства обухвата информације из финансијсог извештавања и информације везане за његову одрживост ентитета. Информације о одрживости треба да говоре о моделу пословања, корпоративном управљању, стратегији, управљању ризиком, као и метрици и циљевима ентитета. Ове информације предмет су еколошког рачуноводства.

Подаци о стручном скупу

Шифра скупа:

Трајање скупа: 2 часа.

Број ЦПЕ које скуп доноси: 2

Ниво скупа: Основни

Ниво предзнања: нема захтева за предзнањем

Предавач: др Јозефина Беке-Тривунац

О предавачу

 

Др Јозефина Беке-Тривунац је професор за научну област рачуноводства и ревизије и стекла је стручно звање из интерне ревизије код Глобалног Института интерних ревизора – ЦИА. На АЛФА БК Универзитету предаје и предавала је предмете из рачуноводства и ревизије, почев од основа рачуноводства, финансијског извештавања, анализе биланса, управљачког рачуноводства, рачуноводства трошкова, банкарског рачуноводства, управљања финансијама, као и ревизије и контроле и ревизије финансијских извештаја на свим нивоима студија (основним, мастер и докторским студијама). Дуго година била је члан Комисије за спровођење испита, обуке и континуираног професионалног усавршавања за овлашћене интерне ревизоре код Коморе овлашћених ревизора. Ради и као судски вештак економско-финансијске струке за област финансија, рачуноводства и ревизије. Објавила је велики број стручних и научних радова из предметних области. Уредник је часописа РЕВИЗОР. Била је председник УИРС у два мандата. Сада је на функцији Претходног председника УИРС.

 

Пријава на догађај


    ИНФОРМАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ПРИЈАВУ НА ДОГАЂАЈ

    Порука: