CCSA

 

Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®)

CCSA® je prestižno zvanje za praktičare u oblasti samo-ocene kontrola (CSA). Ono pokazuje znanje kandidata o važnim CSA osnovama, procesima i povezanim temama kao što su rizik, kontrole i poslovni ciljevi. To je standard putem kojeg pojedinac pokazuje svoj sveobuhvatni profesionalizam u ovom polju.

Za vise informacija posetite: https://na.theiia.org/certification/CCSA-Certification/Pages/CCSA-Certification.aspx

Uslovi za sticanje profesionalnog zvanja CCSA®

Prijavom za sticanje statusa kandidata za CCSA program pojedinac ujedno prihvata i uslove programa. Ovi uslovi uključuju zahteve za podobnost, za tajnost ispita, Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i kontinuiranog profesionalnog obrazovanja (Continuing Professional Education (CPE)), kao i druge uslove koje je ustanovio Odbor za profesionalna zvanja IIA (The IIA’s Professional Certification Board (PCB)).

Zahtevi

Kandidati za CCSA zvanje moraju ispuniti sledeće zahteve koji se odnose na obrazovanje, karakter, radno iskustvo, iskustvo/obuku i identifikaciju. Da bi zahtev kandidata mogao da se razmatra, SVA dokumentacija (dokaz o obrazovanju, reference o karakteru i identifikacija) mora biti primljena i prihvaćena od strane osoblja IIA koje je zaduženo za sertifikaciju.

Obrazovanje

Kandidati za CCSA zvanje moraju imati akademsko zvanje stečeno na trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama (ili više od toga). Za više informacija pogledajte Certification Candidate Handbook.

Važne promene u zahtevima za sticanje zvanja CCSA: Globalni odbor direktora (Global Board of Directors) odobrio je alternativni put ka sticanju zvanja CCSA za one kandidate koji ne poseduju zvanje bečelora stečeno na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi

Podobnost za sticanje zvanja CCSA sada mogu, po posebnom odobrenju, da ispune i lica koja poseduju:

  • Dve godine obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi i pet godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalentnog iskustva, ILI
  • Sedam godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalentnog iskustva.

Download the Certification Education Requirement Exceptions FAQ and Application.

Nakon što popunite formular, molimo vas da pristupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Educational”)

Reference o karakteru

Kandidati moraju pokazati visoke moralne i profesionalne karakterne osobine i moraju dostaviti Formular sa referencama o karakteru (Character Reference Form) potpisan od strane lica koje ima neko od zvanja CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA ili od osobe koja je nadređena kandidatu.

Character Reference Form

Nakon što popunite formular, molimo vas da pristupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Character Reference”)

Radno iskustvo

Kandidat mora da poseduje jednu godinu radnog iskustva koje je povezano sa kontrolama, kao što je CSA, revizije, uveravanje u kvalitet, upravljanje rizikom ili revizije životne sredine. Potrebno je da se obrazac Experience Verification Form u potpunosti popuni. Kandidati mogu da se prijave za program i polažu ispite i pre nego što ispune zahteve za profesionalnim iskustvom, ali neće dobiti zvanje sve dok ne ispune sve programom postavljene zahteve.

Experience Verification Form

Nakon što popunite formular, molimo vas da pritsupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Professional Experience”)

Iskustvo predavača na obuci / Učešće u obukama

Kandidati za zvanje CCSA moraju steći najmanje sedam časova prihvatljivog iskustva predavača na obuci ili najmanje 14 časova prihvatljivog učešća u obuci. Da bi se smatralo prihvatljivim, iskustva predavača na obuci ili učešća u obukama moraju zadovoljiti zahteve navedene u CCSA “facilitation validation form”. Potvrda o iskustvu u držanju obuka / učešća u obukama može biti dostavljeno uz zahtev ili kasnije.

CCSA Facilitation Validation Form

Dokaz za identifikaciju

Kandidati moraju pružiti dokaz o identifikaciji u formi kopije pasoša ili nacionalne identifikacione karte. Ova dokumenta moraju odgovarati aktulenom stanju, a dokumenta kojima je istekao rok važnosti neće se priznavati. Sva dokumenta moraju biti skenirana i postavljena preko portala “Document Upload Portal” na način kojio bezbeđuje jasnost i čistotu slike.

Nakon što ovaj formular popunite, molimo vas da pristupite portalu: Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite dokument kao “Other”)

Period važnosti

Počev od novembra 2010. g. od kandidata se zahteva da završe proces sticanja profesionalnog zvanja za četiri godine od datuma prihvatanja podnetog zahteva. Ako kandidat nije okončao process sertifikacije u tom roku, sve uplaćene naknade i položeni ispiti se poništavaju.

Tajnost

CCSA ispit za sticanje zvanja je ispit za koji se ispitna pitanja ne objavljuju. Kandidati na programu obavezuju se da čuvaju sadržaj ispita u tajnosti i stoga ne smeju da diskutuju o sadržaju pojedinih pitanja sa bilo kim, izuzev sa Odelenjem za sertifikaciju IIA. Neovlašćeno obelodanjivanje ispitnog materijala smatraće se kršenjem Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i moglo bi da rezultira diskvalifikacijom kandidata ili drugim odgovarajućim merama.

Etički kodeks

Kandidati za CCSA zvanje prihvataju obavezu poštovanja Etičkog kodeksa IIA (Code of Ethics).

Kontinuirano profesionalno obrazovanje (CPE)

Nakon sticanja sertifikacije, lica sa CCSA zvanjem imaju obavezu da održavaju svoje znanje i veštine i ostanu u toku sa aktulenim dešavanjima i poboljšanjima, što će pokazati ispunjavanjem CPE zahteva (CPE requirements).

Članstvo u IIA

U opštem slučaju, da bi ste stekli zvanje CCSA nije neophodno da budete član IIA, ali vas ohrabrujemo da razmislite o prednostima ovog članstva.

Članovi IIA imaju pravo popusta na udžbenički materijal za CCSA programe i kurseve, imaju pristup najnovijim izvorima za pripremu ispita, aktulenim novostima i informacijama i mogućnost za umrežavanje.

Program CCSA® ispita

CCSA ispit sadrži 115 pitanja zatvorenog tipa (sa nekoliko datih odgovora). Kandidati imaju dva sata i pedesed pet minuta da odgovore na sva pitanja. Neka od ispitnih pitaja uključena su samo za potrebe istraživanja i ne utiču na rezultat ispita. Pitanja koja se odnose na istraživanja nisu posebno označena, tako da kandidat treba da odgovori na sva pitanja na najbolji mogući način.

Okvirna tema CCSA ispitnih pitanja

Tematika CCSA ispitna pitanja data je u kontekstu raznovrsnih situacija u različitim delatnostima Od kandidata se ne očekuje da budu upoznati sa specifičnim kontrolama u svakoj delatnosti, ali treba da su sposobni da povežu rizike i kontrole koje se u opštem slučaju primenjuju u poslovnim procesima različitih delatnosti. Teme ispitnih pitanja se menjaju.

Sadržaj CCSA ispita

CCSA ispit obuhvata šest oblasti:

Domain I: CSA Fundamentals (5-10 percent)
Domain II: CSA Program Integration (15-25 percent)
Domain III: Elements of the CSA Process (15-25 percent)
Domain IV: Business Objectives/Organizational Performance (10-15 percent)
Domain V: Risk Identification and Assessment (15-20 percent)
Domain VI: Control Theory and Application (20-25 percent)

Primeri CCSA ispitnih pitanja

Kako bi kandidati imali mogućnost uvida u vrstu tipičnih pitanja koja se javljaju na ispitu IIA je dao nekoliko primera ispitnih pitanja sample CCSA exam questions (sa odgovorima).

Materijali za pripremu ispita

CCSA Study Guide

Kako bi pomogao kandidatima da pripreme ispit, IIA izdaje Vodič za studiranje (CCSA study guide). Ovaj udžbenik može se naručiti preko knjižare The IIA Research Foundation Bookstore. Vodič pruža opšti pregled tema koje su obuhvaćene ispitom. Međutim, kandidatima se preporučuje da dodatno prouče oblasti koje ne poznaju dovoljno ili u kojima nemaju dovoljno iskustva.

Drugi materijali za pripremu ispita

U IIARF knjižari mogu se naći sledeće knjige korisne za pripremu CCSA ispita.

Control Self-Assessment: A Practical Guide by Larry Hubbard
Business Risk Assessment by David McNamee
Internal Control — Integrated Framework*, sponsored by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and researched and written by Coopers & Lybrand LLP
McKeever CCSA Study System by John J. McKeever