CFSA

 

Certified Financial Services Auditor® (CFSA®)

CFSA je vredan sertifikat o specijalizaciji profesionalnog revizora za rad u bankarskim institucijama, štedionicama, kreditnim organizacijama, osiguravajućim društvima, holdinzima i investicionim kompanijama, kreditnim agencijama, regulatornim agencijama za finansijske usluge i drugim finansijskim organizacijama.

Za vise informacija posetite: https://na.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/CFSA-Certification.aspx

Uslovi za sticanje profesionalnog zvanja CFSA®

Prijavom za sticanje statusa kandidata za CFSA program pojedinac ujedno prihvata i uslove programa. Ovi uslovi uključuju zahteve za podobnost, za tajnost ispita, Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i kontinuiranog profesionalnog obrazovanja (Continuing Professional Education (CPE)), kao i druge uslove koje je ustanovio Odbor za profesionalna zvanja IIA (The IIA’s Professional Certification Board (PCB)).

Zahtevi

Kandidati za CFSA zvanje moraju ispuniti nekoliko zahteva koji se odnose na podobnost. Da bi zahtev kandidata mogao da se razmatra, SVA dokumentacija (dokaz o obrazovanju, reference o karakteru i identifikacija) mora biti primljena i prihvaćena od strane osoblja IIA koje je zaduženo za sertifikaciju.

Obrazovanje

Kandidati za CFSA zvanje moraju imati akademsko zvanje stečeno na trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama (ili više od toga). Za više informacija pogledajte Certification Candidate Handbook.

Važne promene u zahtevima za sticanje zvanja CFSA: Globalni odbor direktora (Global Board of Directors) odobrio je alternativni put ka sticanju zvanja CFSA za one kandidate koji ne poseduju zvanje bečelora stečeno na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi

Podobnost za sticanje zvanja CFSA sada mogu, po posebnom odobrenju, da ispune i lica koja poseduju:

  • Dve godine obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi i pet godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalentnog iskustva, ILI
  • Sedam godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalentnog iskustva.

Download the Certification Education Requirement Exceptions FAQ and Application.

Nakon što popunite formular, molimo vas da pristupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Educational”)

Reference o karakteru

Kandidati moraju pokazati visoke moralne i profesionalne karakterne osobine i moraju dostaviti Formular sa referencama o karakteru (Character Reference Form) potpisan od strane lica koje ima neko od zvanja CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA ili od osobe koja je nadređena kandidatu.

Character Reference Form

Nakon što popunite formular, molimo vas da pristupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Character Reference”)

Radno iskustvo

Kandidat mora da poseduje dve godine radnog iskustva u okruženju u kome se pružaju finansijske usluge. Potrebno je da se obrazac Experience Verification Form u potpunosti popuni. Kandidati mogu da se prijave za program i polažu ispite i pre nego što ispune zahteve za profesionalnim iskustvom, ali neće dobiti zvanje sve dok ne ispune sve programom postavljene zahteve.

Experience Verification Form

Nakon što popunite formular, molimo vas da pritsupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Professional Experience”)

Dokaz za identifikaciju

Kandidati moraju pružiti dokaz o identifikaciji u formi kopije pasoša ili nacionalne identifikacione karte. Ova dokumenta moraju odgovarati aktulenom stanju, a dokumenta kojima je istekao rok važnosti neće se priznavati. Sva dokumenta moraju biti skenirana i postavljena preko portal “Document Upload Portal” na način kojio bezbeđuje jasnost i čistotu slike.

Nakon što ovaj formular popunite, molimo vas da pristupite portalu: Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite dokument kao “Other”)

Period važnosti

Počev od novembra 2010. g. od kandidata se zahteva da završe proces sticanja profesionalnog zvanja za četiri godine od datuma prihvatanja podnetog zahteva. Ako kandidat nije okončao process sertifikacije u tom roku, sve uplaćene naknade i položeni ispiti se poništavaju.

Tajnost

CFSA ispit za sticanje zvanja je ispit za koji se ispitna pitanja ne objavljuju. Kandidati na programu obavezuju se da čuvaju sadržaj ispita u tajnosti i stoga ne smeju da diskutuju o sadržaju pojedinih pitanja sa bilo kim, izuzev sa Odelenjem za sertifikaciju IIA. Neovlašćeno obelodanjivanje ispitnog materijala smatraće se kršenjem Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i moglo bi da rezultira diskvalifikacijom kandidata ili drugim odgovarajućim merama.

Etički kodeks

Kandidati za CFSA zvanje prihvataju obavezu poštovanja Etičkog kodeksa IIA (Code of Ethics).

Kontinuirano profesionalno obrazovanje (CPE)

Nakon sticanja sertifikacije, lica sa CFSA zvanjem imaju obavezu da održavaju svoje znanje i veštine i ostanu u toku sa aktulenim dešavanjima i poboljšanjima, što će pokazati ispunjavanjem CPE zahteva (CPE requirements).

Članstvo u IIA

U opštem slučaju, da bi ste stekli zvanje CFSA nije neophodno da budete član IIA, ali vas ohrabrujemo da razmislite o prednostima ovog članstva.

Članovi IIA imaju pravo popusta na udžbenički materijal za CFSA programe i kurseve, imaju pristup najnovijim izvorima za pripremu ispita, aktulenim novostima i informacijama i mogućnost za umrežavanje.

Program (CFSA®) ispita

Na CFSA ispitu proverava se znanje kandidata vezano za aktuelnu revizorsku praksu i razumevanje pitanje interne revizije, rizika i kontrola i delatnosti finansijskih usluga.

  • Ispit se sastoji od 115 pitanja zatvorenog tipa.
  • Test traje dva sata i pedeset pet minuta.
  • Ispitna pitanja imaju četiri zadata odgovora između kojih se bira tačan odgovor.
  • 80% ispita pokriva četiri oblasti: Revizija finansijskih usluga (Financial Services Auditing), Revizija finansijskih proizvoda (Auditing Financial Services Products), Revizija procesa finansijskih usluga (Auditing Financial Service Processes), i Regulatorno okruženje (The Regulatory Environment).
  • Preostalih 20% odnosi se na discipline koju kandidat izabere i od kandidata se očekuje da pokaže vičnost u primeni tih znanja.
  • Kandidati za CFSA zvanje mogu birati bilo koju od tri discipline kao deo svog CFSA ispitnog testa.
  • Kandidati ne mogu birati vise od jedne oblasti za potrebe testiranja.
  • CFSA zvanje ne pravi razliku između disciplina izabranih na testu.

Sadržaj CFSA ispita

Osnovni Sadržaj ispita za CFSA zvanje obuhvata četiri oblasti:

Domain I: Financial Services Auditing (25-35%)
Domain II: Auditing Financial Services Products (25-35%)
Domain III: Auditing Financial Service Processes (25-35%)
Domain IV: The Regulatory Environment (10-20%)

Individualne discipline na CFSA ispitu

Banking: Products, Processes, and the Regulatory Environment (20% — Proficiency Level)
Insurance: Products, Processes, and the Regulatory Environment (20% — Proficiency Level)
Securities: Products, Processes, and the Regulatory Environment (20% — Proficiency Level)

Primeri ispitnih pitanja

Kako bi kandidati imali mogućnost uvida u vrstu tipičnih pitanja koja se javljaju na ispitu IIA je dao nekoliko primera ispitnih pitanja sample CFSA exam questions (sa odgovorima).

Materijali za pripremu ispita

CFSA Study Guide

Kako bi pomogao kandidatima da pripreme ispit, IIA izdaje Vodič za studiranje (CGAP study guide). Ovaj udžbenik može se naručiti preko knjižare The IIA Research Foundation Bookstore. Vodič pruža opšti pregled tema koje su obuhvaćene ispitom. Međutim, kandidatima se preporučuje da dodatno prouče oblasti u koje ne poznaju dovoljno ili u kojima nemaju dovoljno iskustva.

Drugi materijali za pripremu CGAP ispita

U IIARF knjižari mogu se naći sledeće knjige o opštim pitanjima revizije finansijskih usluga. Iako ova knjiga nije pisana za CFSA ispit, ona može biti veoma korisna za pripremu tog ispita.

Auditing Derivative Strategies by Barbara Davison
Auditing Investments by Barbara Davison
The Broker-Dealer Audit Guide by Richard D. Ross
Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial Reports by Dr. Howard Schilit
Mergers, Acquisitions, and Sales: How Internal Audit Adds Value and Effectiveness – Carl Pitchford
Financial Planning and Budgets: Understanding the Auditing Process – Cornelia Odermatt and Thomas Flüeler
A Global View of Financial Services Auditing: Challenges, Opportunities, and the Future – Jennifer Burke, CPA, CRP, CFF, CFS & Steven E. Jameson, CIA, CFSA, CRMA, CPA, CFE