CGAP

 

Certified Government Auditing Professional® (CGAP®)

Program za sticanje zvanja Sertifikovanog profesionalca za reviziju državne uprave (Certified Government Auditing Professional® (CGAP®)) posebno je dizajniran za revizore koji rade u javnom sektoru, na svim nivoima javnog sektora — federalnom/nationalnom, državnom/pokrajinskom, lokalnom, kvazi-državnom ili za krunu — i jedan je od izvanrednih profesionalnih akreditacija koje vas pripremaju za brojne izazove sa kojima ćete se suočavati u tom zahtevnom okruženju.

Za vise informacija posetite: https://na.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/CGAP-Certification.aspx

Uslovi za sticanje zvanja CGAP®

Prijavom za sticanje kandidata za CGAP zvanje pojedinac ujedno prihvata i uslove programa. Ovi uslovi uključuju zahteve za podobnost, za tajnost ispita, Etičkog kodeksa Code of Ethics, kontinuiranog profesionalnog obrazovanja Continuing Professional Education (CPE), kao i druge uslove koje je ustanovio odbor za profesionalna zvanja IIA (IIA’s Professional Certification Board (PCB)).

Važna promena CGAP programa u 2017.: Kao deo izmena CGAP programa, podnosioci zahteva biće obavezni da polože prvi ispit za sticanje CIA zvanja – CIA 1.

Zahtevi

Kandidati za CGAP zvanje moraju ispuniti dolenavedene zahteva za podobnost. Da bi zahtev kandidata mogao da se odobri, SVA dokumentacija (dokaz o obrazovanju, reference o karakteru i identifikaciona dokumenta) moraju biti primljena i prihvaćena od strane osoblja IIA koje je zaduženo za sertifikaciju.

Obrazovanje

Kandidati za CGAP zvanje moraju imati akademsko zvanje stečeno na trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama (ili vise od toga). Za više informacija pogledajte Certification Candidate Handbook.

Važne promene u zahtevima za sticanje zvanja CGAP: Globalni odbor direktora (Global Board of Directors) odobrio je alternativni put ka sticanju zvanja CGAP za one kandidate koji ne poseduju zvanje bečelora stečeno na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi

Podobnost za sticanje zvanja sada CGAP sada mogu, po posebnom odobrenju, da ispune i lica koja poseduju:

Dve godine obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi i pet godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalentnog iskustva, ILI

Sedam godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalentnog iskustva.

Download the Certification Education Requirement Exceptions FAQ and Application

Nakon što popunite formular, molimo vas da pristupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Educational”)

Reference o karakteru

Kandidati moraju pokazati visoke moralne i profesionalne karakterne osobine i moraju dostaviti Formular sa referencama o karakteru (Character Reference Form) potpisan od strane lica koje ima neko od zvanja CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA ili od osobe koja je nadređena kandidatu.

Character Reference Form

Nakon što popunite formular, molimo vas da pristupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Character Reference”)

Radno iskustvo

Kandidat mora da poseduje dve godine radnog iskustva u državnim organima (federalnim, državnim/pokrajinskim, lokalnim, kvazi-državnim, ili organima krune). Potrebno je da se obrazac Experience Verification Form u potpunosti popuni. Kandidati mogu da se prijave za program i polažu ispite i pre nego što ispune zahteve za profesionalnim iskustvom, ali neće dobiti zvanje sve dok ne ispune sve programom postavljene zahteve.

Experience Verification Form

Nakon što popunite formular, molimo vas da pritsupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Professional Experience”)

Dokaz za identifikaciju

Kandidati moraju pružiti dokaz o identifikaciji u formi kopije pasoša ili nacionalne identifikacione karte. Ova dokumenta moraju odgovarati aktulenom stanju, a dokumenta kojima je istekao rok važnosti neće se priznavati. Sva dokumenta moraju biti skenirana i postavljena preko portal “Document Upload Portal” na način kojio bezbeđuje jasnost i čistotu slike.

Nakon što ovaj formular popunite, molimo vas da pristupite portalu: Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite dokument kao “Other”)

Period važnosti

Počev od novembra 2010. g. od kandidata se zahteva da završe proces sticanja profesionalnog zvanja za četiri godine od datuma prihvatanja podnetog zahteva. Ako kandidat nije okončao process sertifikacije u tom roku, sve uplaćene naknade i položeni ispiti se poništavaju.

Tajnost

CGAP ispit za sticanje zvanja je ispit za koji se ispitna pitanja ne objavljuju. Kandidati na programu obavezuju se da čuvaju sadržaj ispita u tajnosti i stoga ne smeju da diskutuju o sadržaju pojedinih pitanja sa bilo kim, izuzev sa Odelenjem za sertifikaciju IIA. Neovlašćeno obelodanjivanje ispitnog materijala smatraće se kršenjem Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i moglo bi da rezultira diskvalifikacijom kandidata ili drugim odgovarajućim merama.

Etički kodeks

Kandidati za CGAP zvanje prihvataju obavezu poštovanja Etičkog kodeksa IIA (Code of Ethics).

Članstvo u IIA

U opštem slučaju, da bi ste stekli zvanje CGAP nije neophodno da budete član IIA, ali vas ohrabrujemo da razmislite o prednostima ovog članstva.

Članovi IIA imaju pravo popusta na udžbenički materijal za CGAP programe i kurseve, imaju pristup najnovijim izvorima za pripremu ispita, aktulenim novostima i informacijama i mogućnost za umrežavanje.

Program (CGAP®) ispita

CGAP ispit sastoji se od 115 pitanja sa više datih odgovora, obuhvata četiri oblasti i traje dva sata i pedeset pet minuta. Ispit sadrži pitanja iz oblasti Standarda državne revizije koje je izdala Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Government Auditing Standards.

P = Oblasti u komija kandidati moraju pokazati stručnost/vičnost (putem razumevanja; sposobnošću primene koncepta).

A = Oblasti u kojima kandidati moraju pokazati znanje o postojanju / svesnost (znanje terminologije i osnovne pojmove).

Standardi koji su predmet ispitivanja na CGAP ispitu:

Međunarodni okvir profesionalne prakse IIA The IIA’s International Professional Practices Framework (IPPF) (P) (Uključujući i Etički kodeks Code of Ethics, Međunarodne standard profesionalne prakste interne revizije (Standarde) International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards), Praktične savete Practice Advisories, i pomoćna sredstva za razvoj i praksu (Development and Practice Aids)

INTOSAI Standarde i Etički kodeks (A)

NAPOMENA: Forma i Sadržaj ispitnih pitanja mogu se menjati po odobrenju Odbora za profesionalna zvanja IIA (The IIA’s Professional Certification Board (PCB).

Sadržaj CGAP ispita

Osnovni sadržaj CGAP ispita obuhvata četiri oblasti:

Domain I: Standards, Governance, and Risk/Control Frameworks (10-20 percent)
Domain II: Government Auditing Practice (35-45 percent)
Domain III: Government Auditing Skills and Techniques (20-25 percent)
Domain IV: Government Auditing Environment (20-25 percent)

Primeri ispitnih pitanja

Kako bi kandidati imali mogućnost uvida u vrstu tipičnih pitanja koja se javljaju na ispitu IIA je dao nekoliko primera ispitnih pitanja sample CGAP exam questions (sa odgovorima).

Kontinuirano profesionalno obrazovanje (CPE)

Nosioci CGAP sertifikata imaju obavezu da svake godine ostvare odgovarajući broj časova profesionalnog obrazovanja. Za celovitu informaciju o CPE zahtevima za CGAP zvanje, molimo vas da pogledate Administrativnu direktivu broj 4 Administrative Directive No. 4.

Za više informacija o CPE zahtevima pogledajte CPE reporting steps

Literatura za pripremu CGAP® ispita

CGAP Study Guide

Kako bi pomogao kandidatima da pripreme ispit, IIA izdaje Vodič za studiranje (CGAP study guide). Ovaj udžbenik može se naručiti preko knjižare The IIA Research Foundation Bookstore. Vodič pruža opšti pregled tema koje su obuhvaćene ispitom. Međutim, kandidatima se preporučuje da dodatno prouče oblasti u koje ne poznaju dovoljno ili u kojima nemaju dovoljno iskustva. Kandidatima takođe preporučujemo dopunsku literaturu iz oblasti Međunarodnih standard revizije koje je izdao IFAC (IFAC’s International Standards on Auditing) i Etički kodeks i Standarde revizije koje je izdao INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Code of Ethics and Auditing Standards.

Drugi materijali za pripremu CGAP ispita

U knjižari se može naći sledeća knjiga o državnoj reviziji. Iako ova knjiga nije pisana za CGAP ispit, ona može biti veoma korisna za pripremu tog ispita.

Performance Auditing: A Measurement Approach by Ronell B. Raaum and Stephen L. Morgan