CIA

 

Certified Internal Auditor® (CIA®)

 

Prestižno zvanje Instituta internih revizora IIA koje postoji već vise od 40 godina i predstavlja standard izvrsnosti u okviru profesije. Putovanje kroz CIA počinje sa fokusom na Međunarodne standard profesionalne prakse za internu revizije (Standarde) koje je doneo IIA (The IIA’s International Standards for the Professional Practice of Internal Auditin (Standards) i aspekta obaveznih smernica MOPP-a (IPPF). Putovanje se zatim nastavlja sa fokusom na upravljanje projektima interne revizije i kulminira konceptima koji se odnose na interne kontrole, rizik, korporativno upravljanje i tehnologiju. Program CIA sastoji se iz tri dela i predstavlja polaznu osnovu za razvoj vaše karijere:

  • Zvanje CIA čini vas različitim od drugih revizora.
  • Demonstrira vašu profesionalnost u radu sa osobljem interne revizije i spoljnim klijentima.
  • Razvija vaše znanje i omogućuje sticanje najbolje prakse u delatnosti u kojoj radite.
  • Demonstrira vašu stručnost/vičnost i vaš profesionalizam.
  • Postavlja temelj za kontinuirano usavršavanje i napredovanje.

Za vise informacija posetite:  https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CIA-Certification.aspx

 

 Uslovi za sticanje zvanja CIA®

 

Kandidati za CIA program saglasni su sa prihvatanjem uslova programa, uključujući zahteve za podobnost, tajnost ispita,Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i kontinuiranog profesionalnog obrazovanja (Continuing Professional Education (CPE), zajedno sa drugim uslovima koje je utvrdio Odbor za profesionalna zvanja (The IIA’s Professional Certification Board (PCB).

          Zahtevi

Kandidati za CIA zvanje moraju ispuniti sledeće zahteve vezano za obrazovanje, reference o karakteru, radno iskustvo i identifikaciju.

          Obrazovanje

Kandidati za CIA zvanje moraju imati diplomu sa četvorogodišnjih studija (ili više od toga) ili ekvivalentno obrazovanje na akreditovanom univerzitetu. Za vise informacija pogledajte Certification Candidate Handbook.

Dokumenta koja se prihvataju:

  • Kopija diplome ili zvanični prevod (ako ste u međuvremenu promenili prezime, morate priložiti i odgovarajući dokument o promeni prezimena.)
  • Potvrda univerziteta kojim se potvrđuje stečeno zvanje
  • Letter from evaluation services confirming degree level

 

Važna promena u zahtevu za sticanje zvanja CIA: Globalni odbor direktora (The Global Board of Directors) odobrio je alternativni put ka sticanju zvanja CIA za one kandidate koji ne poseduju zvanje stečeno na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi.

Podobnost za sticanje zvanja mogu, po posebnom odobrenju, da ispune i kandidati koji poseduju:

  • Dve godine obrazovanje na visokoškoskoj ustanovi i pet godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalnog iskustva, ILI
  • Sedam godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalnogi skustva.

 

Download the Certification Education Requirement Exceptions FAQ and Application

Nakon što popunite ovaj formular, molimo vas da pristupite portalu: Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Educational”)

          Radno iskustvo

Kandidati za zvanje CIA sa četvorogodišnjim obrazovanjem na univerzitetu moraju imati najmanje 24 meseca iskustva na poslovima interne revizije ili ekvivalnento iskustvo. Zvanje mastera može da zameni 12 od predviđenih 24 meseca iskustva. Za više detaljnih informacija pogledajte

Certification Candidate Handbook

Obrazac o potvrdi iskustva (Experience Verification Form) mora da bude popunjen. Kandidati mogu da se prijave na program i da polažu ispite pre nego što steknu odgovarajuće radno iskustvo, ali neće steći zvanje pre nego što ga steknu.

Experience Verification Form

Nakon što popunite ovaj formular, molimo vas da pristupite portalu: Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite dokument  kao “Professional Experience”)

           Reference o karakteru

Kandidati moraju pokazati visoke moralne i profesionalne karakterne osobine i moraju dostaviti Formular sa referencama o karakteru (Character Reference Form) potpisan od strane lica koje ima neko od zvanja CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA ili od osobe koja je nadređena kandidatu.

Character Reference Form

Nakon što popunite ovaj formular, molimo vas da pristupite portalu: Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite dokument kao”Character Reference”)

         Dokaz za identifikaciju

Kandidati moraju pružiti dokaz o identifikaciji u formi kopije pasoša ili nacionalne identifikacione karte. Ova dokumenta moraju odgovarati aktulenom stanju, a dokumenta kojima je istekao rok važnosti neće se priznavati. Sva dokumenta moraju biti skenirana i postavljena preko portala “Document Upload Portal” na način kojio bezbeđuje jasnost i čistotu slike.

Nakon što popunite ovaj formular, molimo vas da pristupite portalu: Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite dokument kao “Other”)

          Period važnosti

Počev od novembra 2010. g. od kandidata se zahteva da završe proces sticanja profesionalnog zvanja za četiri godine od datuma prihvatanja podnetog zahteva. Ako kandidat nije okončao process sertifikacije u tom roku, sve uplaćene naknade i položeni ispiti se poništavaju.

         Tajnost

CIA ispit je ispit za koji se ispitna pitanja ne objavljuju. Kandidati na programu obavezuju se da čuvaju sadržaj ispita u tajnosti i stoga ne smeju da diskutuju o sadržaju pojednih pitanja sa bilo kim, izuzev sa Odelenjem za sertifikaciju IIA. Neovlašćeno obelodanjivanje ispitnog materijala smatraće se kršenjem Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i moglo bi da rezultira diskvalifikacijom kandidata ili drugim odgovarajućim merama.

          Etički kodeks

Kandidati za CIA zvanje prihvataju obavezu poštovanja Etičkog kodeksa IIA (Code of Ethics).

         Kontinuirano profesionalno obrazovanje (CPE)

Nakon sticanja sertifikacije, lice sa CIA zvanjem ima obavezu da održava svoje znanje i veštine i ostane u toku sa aktulenim dešavanjima i poboljšanjima, što će pokazati ispunjavanjem CPE zahteva (CPE requirements).

         Članstvo u IIA

U opštem slučaju, da bi ste postali CIA nije neophodno da budete član IIA, ali vas ohrabrujemo da razmislite o prednostima ovog članstva.

Članovi IIA imaju pravo popusta na udžbenički materijal za CIA programe i kurseve, imaju pristup najnovijim izvorima za pripremu ispita, aktulenim novostima i informacijama i mogućnost za umrežavanje.

 

Sadržaj ispita za sticanje CIA zvanja

 

CIA 1 – Internal Audit Basics

https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CIA-2013-Exam-Syllabus-Part-1.aspx

 

CIA 2 – Internal Audit Practice

https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CIA-2013-Exam-Syllabus-Part-2.aspx

 

CIA 3 – Internal Audit Knowledge Elements

https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CIA-2013-Exam-Syllabus-Part-3.aspx

 

Materijal za pripremu ispita

 

THE IIA’S CIA LEARNING SYSTEM
http://www.learncia.com/3partcia?utm_source=The+IIA%27s+CIA+Learning+System&utm_campaign=48afb8e9e6-May6_2014_Regional&utm_medium=email&utm_term=0_3c3a0800fc-48afb8e9e6-8905893
Gleim18. Edition 2015

Više informacija naći ćete na:

https://na.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Exam-Preparation-Resources.aspx
CIA Practice Test

Testirajte svoje znanje!

Više informacija naći ćete na: https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIA-Practice-Exams.aspx

Redovno stručno usavršavanje (CPE)

Nosioci CIA zvanja moraju neprestano da stiču nova znanja, kako bi održali svoje sposobnost i veštine na visokom nivou. Nosioci CIA zvanja mora da ostvare najmanje 40 časova godišnje obuke (40 CPE). CPE bodove moguće je ostvariti prisustvovanjem na konferencijama, seminarima, objavljivanjem stručnih radova, držanjem predavanja i na druge predviđene načine.

Više detalja naći ćete na: Kontinuirano profesionalno obrazovanje https://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspx

Primeri ispitnih pitanja za CIA ispite

Kandidatima za CIA zvanje IIA omogućuje pristup ograničenom broju pitanja (sa odgovorima) sample CIA exam questions , kako bi im dala mogućnost da razumeju tipičnu vrstu pitanja koja se pojavljuje na ispitu.