CIA

 

Certified Internal Auditor® (CIA®)

 

Престижно звање Института интерних ревизора IIA које постоји већ више од 40 година и представља стандард изврсности у оквиру професије. Путовање кроз CIA почиње са фокусом на Међународни стандард професионалне праксе за интерну ревизију (Стандарди) које је донео IIA (The IIA’s International Standards for the Professional Practice of Internal Auditin (Standards) и аспекта обавезних смерница МОПП-а (IPPF). Путовање се затим наставља са фокусом на управљање пројектима интерне ревизије и кулминира концептима који се односе на интерне контроле, ризик, корпоративно управљање и технологију. Програм CIA састоји се из три дела и представља полазну основу за развој Ваше каријере:

  • Звање CIA чини Вас различитим од других ревизора.
  • Демонстрира Вашу професионалност у раду са особљем интерне ревизије и спољним клијентима.
  • Развија Ваше знање и омогућује стицање најбоље праксе у делатности у којој радите.
  • Демонстрира Вашу стручност / вичност и Ваш професионализам.
  • Поставља темељ за континуирано усавршавање и напредовањеostavlja temelj za kontinuirano usavršavanje i napredovanje.

Za vise informacija posetite сајт IIA.

 

 Услови за стицање звања CIA®

Кандидати за CIA програм сагласни су са прихватањем услова програма, укључујући захтеве за подобност, тајности испита, Етичког кодекса (Code of Ethics) и континуираног професионланог образовња (Continuing Professional Education (CPE)), заједно са другим условима које је утврдио Одбор за професионална звања (The IIA’s Professional Certification Board (PCB).

          Захтеви

Кандидати за CIA звање морају испунити следеће захтеве везано за образовање, референце о карактеру, радно искуство и идентификацију.

          Образовање

Кандидати за CIA звање морају имати диплому са четворогодишњих студија (или више од тога) или еквивалентно образовање на акредитованом универзитету. За више информацја погледајте Certification Candidate Handbook.

Документа која се прихватају:

  • Копија дипломе или званични превод (ако сте у међувремну променили презиме, морате приложити и одговарајући документ о промени презимена.)
  • Потврда универзитета којим се потврђује стечено звање

Важна промена у захтеву за стицање звања CIA: Глобални одбор директор (The Global Board of Directors) одобрио је алтернативни пут ка стицању звања CIA за оне кандидате који не поседују звање стечено на акредитованој високошколској установи.

Подобност за стицање звања могу, по посебном одобрењу, да испуне и кандидати који поседују:

  • Две године образовања на високошколској установи и пет година потврђеног искуства у интерној ревизији или еквивалентног искустба. ИЛИ
  • Седам година потврђеног искуства у интерној ревизији или еквивалентног искуства.

Преузмите документ о образовању.

Након што попуните овај формулар, молимо Вас да приступите порталу и поставите попуњен формулар. (Поставите формулар као “Educational”)

          Радно искуство

Кандидати за звање CIA са четверогодишњим образовањем на универзитету морају имати најмање 24 месеца искуства на пословима интерне ревизије или еквивалентно искуство. Звање мастер може да замени 12 од предвиђених 24 месеца искуства. За више детаљних информација погледајте приручник за кандидате.

Образац о потврди искуства (Experience Verification Form) мора да буде попуњен. Кандидати могу да се пријаве на програм и да полажу испите пре него што стекну одговарајуће радно искуство, али неће стећи звање пре него што га стекну.

Након што попуните овај формулар, молимо Вас да приступите порталу и поставите попуњен формулар. (Поставите документ као “Professional Experience”)

           Референце о карактеру

Кандидти морају показати високе моралне и професионалне карактерне осибине и морају доставити Формулар са референцама о карактеру (Character Reference Form) потписан од стране лица које има неко од звања CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA или од особе која је надређена кандидату.

Након што попуните овај формулар, молимо Вас да приступите порталу и поставите попуњен формулар. (Поставите документ као “Character Reference”)

         Доказ за идентификацију

Кандидати морају пружити доказ о идентификацији у форми копије пасоша или нацоналне личне карте. Ова документа морају одговарати актуелном стању, а документа којима је истекао рок важности неће се признавати. Сва документа морају бити скенирана и поставњена преко портала на начин који обезбеђује јасност и чистоћу слике.

Након што попуните овај формулар, молимо Вас да приступите порталу и поставите попуњен формулар. (Поставите документ као “Other”)

          Период важности

Почев од новембра 2010. г од кандидата се захтева а заврше процес стицања професионалног звања за четири године од датума прихватања поднетог захтева. Ако кандидат није окончао процес сертификације у том року, све уплаћене накнаде и положени испити се поништавају.

         Тајност

CIA испит је испит за који се испитна питања не објављују. Кандидати на програму обавезују се да чувају садржај испита у тајности и стога не смеју да дискутују о садржају појединих питања са било ким, изузев Оделењем за сертификацију IIA. Неовлашћено обелодањивање испитног материјала сматраће се кршењем (Етичког кодекса (Code of Ethics) и могло би да резултира дисквалификацијом кандидата или другим одговарајућим мерама.

          Етички кодекс

Кандидати за CIA звање прихватају обавезу поштовања Етичког кодекса IIA (Code of Ethics).

         Континуирано професионално образовање (CPE)

Након стицања сертификације, лице са CIA звањем има обавезу да одржава своје знање и вештине и остане у току са актуелним дешавањима и побољшањима, што ће показати испуњавањем CPE захтева (CPE requirements).

         Чланство у IIA

У општем случају, да би сте постали CIA није неопходно да будете члан IIA, али Вас охрабрујемо да размислите о предностима овог чланства.

Чланови IIA имају право попуста на уџбенички материјал за CIA програм и курсеве, имају приступ најновијим изворимо за припрему испита, актуелним новостима и информацијама и могућност за умрежавање.

Sadržaj ispita za sticanje CIA zvanja

CIA 1 – Internal Audit Basics

CIA 2 – Internal Audit Practice

CIA 3 – Internal Audit Knowledge Elements

 

Материјал за припрему испита

THE IIA’S CIA LEARNING SYSTEM

CIA Practice Test

Тестирајте своје знање!

Редовно стручно усавршавање (CPE)

Носиоци CIA звање морају непрестано да стичу нова знања, како би одржали своје способности и вештине на високом нивоу. Носиоци CIA звања мора да остваре најмање 40 часова годишње обуке (40 CPE). CPE бодове могуће је остварити присусвовањем конференцијам, семинарима, објављивањем стручних радова, држањем оредавања и на друге предвиђене начине.

За више детања посетите линк.

 

Примери испитних питања за CIA испите

Кандидатима за CIA звање IIA омогућује приступ ограниченом броју питања (са догорима), како би им дала могућност да разумеју типичну врсту питања која се појављују на испиту.