CRMA

 

Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®)

Program CRMA dizajniran je za interne revizore i profesionalce za upravljanje rizikom koji imaju odgovornost za i iskustvo u pružanju uveravanja u upravljanju rizikom, korporativnom upravljanju, uveravanju u kvalite i oceni kontrola (CSA).

Program demonstrira sposobnost lica da ocenjuje dinamičke komponente koje obuhvataju upravljanje organizacijom i upravljanje rizicima u organizaciji i pružanje saveta i uveravanja povodom tih pitanja.

Za vise informacija posetite: https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/CRMA-Certification.aspx

Uslovi za sticanje profesionalnog zvanja CRMA®

Prijavom za sticanje statusa kandidata za CRMA program pojedinac ujedno prihvata i uslove programa. Ovi uslovi uključuju zahteve za podobnost, za tajnost ispita, Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i kontinuiranog profesionalnog obrazovanja (Continuing Professional Education (CPE)), kao i druge uslove koje je ustanovio Odbor za profesionalna zvanja IIA (The IIA’s Professional Certification Board (PCB)).

Zahtevi

Kandidati za CRMA zvanje moraju ispuniti četiri zahteva koji se odnose na podobnost. Da bi zahtev kandidata mogao da se razmatra, SVA dokumentacija (dokaz o obrazovanju, karakterne osobine i identifikacija) mora biti primljena i prihvaćena od strane osoblja IIA koje je zaduženo za sertifikaciju.

CIA 1

Kandidati moraju ispuniti zahteve za CIA ispite i položiti prvi ispit CIA 1. Ovo može da se uradi pre, za vreme ili nakon polaganja CRMA ispita, ali mora biti okončano pre izdavanja sertifikata. Pogledajte zahteva za ispit CIA 1 requirements for the CIA exam Part 1.

Prethodno obrazovanje

Kandidati za CRMA zvanje moraju imati akademsko zvanje stečeno na trogodišnjim ili četvorogodišnjim studijama (ili više od toga). Za više informacija pogledajte Certification Candidate Handbook.

Važne promene u zahtevima za sticanje zvanja CRMA: Globalni odbor direktora (Global Board of Directors) odobrio je alternativni put ka sticanju zvanja CRMA za one kandidate koji ne poseduju zvanje bečelora stečeno na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi.

Podobnost za sticanje zvanja sada CRMA sada mogu, po posebnom odobrenju, da ispune i lica koja poseduju:

  • Dve godine obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi i pet godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalentnog iskustva, ILI
  • Sedam godina potvrđenog iskustva u internoj revizije ili ekvivalentnog iskustva.

Download the Certification Education Requirement Exceptions FAQ and Application

Nakon što popunite formular, molimo vas da pristupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Educational”)

Reference o karakteru

Kandidati moraju pokazati visoke moralne i profesionalne karakterne osobine i moraju dostaviti Formular sa referencama o karakteru (Character Reference Form) potpisan od strane lica koje ima neko od zvanja CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, ili od osobe koja je nadređena kandidatu.

Character Reference Form

Nakon što popunite formular, molimo vas da pristupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Character Reference”)

Radno iskustvo

Kandidati za zvanje CRMA moraju imati 24 meseca revizorskog iskustva ili iskustva na poslovima kontrola, kao što su upravljanje rizicima, uveravanje u kvalitet ili CSA. Potrebno je da se obrazac Experience Verification Form u celosti popuni. Kandidati mogu da se prijave za program i polažu ispite i pre nego što ispune zahteve za profesionalnim iskustvom, ali neće dobiti zvanje sve dok ne ispune sve programom postavljene zahteve.

​Experience Verification Form

Nakon što popunite formular, molimo vas da pristupite portalu Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite formular na “Professional Experience”)

Dokaz za identifikaciju

Kandidati moraju pružiti dokaz o identifikaciji u formi kopije pasoša ili nacionalne identifikacione karte. Ova dokumenta moraju odgovarati aktulenom stanju, a dokumenta kojima je istekao rok važnosti neće se priznavati. Sva dokumenta moraju biti skenirana i postavljena preko portala “Document Upload Portal” na način kojio bezbeđuje jasnost i čistotu slike.

Nakon što ovaj formular popunite, molimo vas da pristupite portalu: Certification Document Upload Portal i postavite popunjen formular. (Postavite dokument kao “Other”)

Period važnosti

Počev od novembra 2010. g. od kandidata se zahteva da završe proces sticanja profesionalnog zvanja za četiri godine od datuma prihvatanja podnetog zahteva. Ako kandidat nije okončao process sertifikacije u tom roku, sve uplaćene naknade i položeni ispiti se poništavaju.

Tajnost

CRMA ispit je ispit za koji se ispitna pitanja ne objavljuju. Kandidati na programu obavezuju se da čuvaju sadržaj ispita u tajnosti i stoga ne smeju da diskutuju o sadržaju pojednih pitanja sa bilo kim, izuzev sa Odelenjem za sertifikaciju IIA. Neovlašćeno obelodanjivanje ispitnog materijala smatraće se kršenjem Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i moglo bi da rezultira diskvalifikacijom kandidata ili drugim odgovarajućim merama.

Etički kodeks

Kandidati za CRMA zvanje prihvataju obavezu poštovanja Etičkog kodeksa IIA (Code of Ethics).

Kontinuirano profesionalno obrazovanje (CPE)

Nakon sticanja sertifikacije, lice sa CRMA zvanjem ima obavezu da održava svoje znanje i veštine i ostane u toku sa aktulenim dešavanjima i poboljšanjima, što će pokazati ispunjavanjem CPE zahteva (CPE requirements).

Članstvo u IIA

U opštem slučaju, da bi ste postali CRMA nije neophodno da budete član IIA, ali vas ohrabrujemo da razmislite o prednostima ovog članstva.

Članovi IIA imaju pravo popusta na udžbenički materijal za CRMA programe i kurseve, imaju pristup najnovijim izvorima za pripremu ispita, aktulenim novostima i informacijama i mogućnost za umrežavanje.

Sadržaj CRMA ispita

CRMA ispit obuhvata sledeće četiri oblasti:

Domain I: Organizational governance related to risk management (25-30%)
Domain II: Principles of risk management processes (25-30%)
Domain III: Assurance role of the Internal Auditor (20-25%)
Domain IV: Consulting role of the Internal Auditor (20-25%)

Literatura za pripremu CRMA ispita

Preuzmite listu referentne literature za CRMA ispit.

CRMA Reference Resources