Општа правила и услови за учлањење у УИРС

 

Члан 1.

Члан Удружења интерних ревизора Србије мoжe бити свакo физичкo лицe, у складу са условима дефинисаним у Статуту УИРС, које прихвата циљeвe УИРС, Етички кодекс, Политике о заштити приватности података УИРС и Општа правила и услове  за учлањење у УИРС (у даљем тексту: Општа правила).

Члан 2.

Функцију администратора чланства обавља секретар УИРС.

Члан 4.

Лице које жели да се учлани у УИРС, треба да попуни електронску пријаву на сајту УИРС (www.uirs.rs). Пријава мора бити комплетно попуњена. Подаци у пријави морају бити веродостојни и тачно попуњени.

Члан 4.

Електронски попуњену и послату пријаву за учлањење у УИРС, прима администратор чланства. Администратор чланства је дужан да провери приспелу пријаву. Уколико утврди да је пријава непотпуна или да подаци нису логични, дужан је да електронском поштом  позове пошиљаоца да сачини нову Пријаву са исправљеним подацима. Уколико не стигне нова Пријава са исправљеним подацима сматра се као да Пријава није ни поднета.

Члан 5.

Администратор чланства  дужан је да у року од 5 дана од пријема правилно попуњене Пријаве, пошаље позив за уплату годишње чланарине сагласно Одлуци о висини годишње чланарине. Подносилац Пријаве за чланство у УИРС, дужан је да у разумном року, који није дужи од 30 дана,  изврши уплату чланарине. Подносилац Пријаве постаје Члан УИРС по уплати чланарине.

Члан 6.

Уплата чланарине без попуњене и послате Пријаве не обезбеђује чланство у УИРС. Уколико се може установити ко је уплатилац, исто лице ће бити позвано да попуни Пријаву, а ако то не учини у року од 30 дана новац ће му бити враћен. Уколико није могуће идентификовати лице које је извршило уплату, средства остају на рачуну, евидентирана у складу са Рачуноводственом политиком УИРС све док се уплатилац не јави.

 

Члан 7.

На основу правилно попуњене приспеле пријаве и уплаћене чланарине, администратор чланства  дужан је да у року од три дана, активира лозинке за приступ сајту УИРС (www.uirs.rs) . Додељена шифра –лозинка даје право сваком члану да приступи посебном делу сајта који је доступан само члановима. Осим приступа обавештењима и документима која се односе само на чланове УИРС, додељено корисничко име и лозинка дају могућност  за проверу и измену личних података из Пријаве у складу са чланом 8. ових Општих правила.

По добијању обавештења о пријему у чланство, члан нема права на повраћај уплаћене чланарине.

Члан 8 .

По  учлањењу, члан УИРС је у обавези да пријави сваку промену података из пријаве (број телефона, послодавца-радног места, кућне адресе и сл.), а нарочито промену електронске адресе као и поштанске адресе на коју жели да добија информације, пошту и сл. Промену података члан врши сам, електронски преко сајта УИРС. За приступ сајту и измену података члан користи додељено корисничко име и лозинку.

Члан не може сам мењати име и презиме. Подаци о промени имена и презимена се путем електронске поште достављају администратору чланства..

УИРС не сноси последице уколико члан не прими информације, обавештења или наручене часописе послате на неажурирану електронску адресу, односно поштанску адресу.

Члан 9.

Евиденцију о члановима УИРС води администратор чланства. Сваки члан УИРС добија свој члански број. Бројеви се додељују растућим редом, по пријави сваког новог члана. Претходно додељени бројеви, лицима који више нису чланови УИРС, не могу се додељивати новим члановима. Лицу које се поново прима у чланство пошто је претходно једном отказало чланство, додељује се исти члански број под којим је првобитно евидентирано.

 

Члан 10.

Администратор  чланства дужан је, одмах, а најкасније у року од пет радних дана од дана активирања новог члана на локалном сајту УИРС,  да пријави новог члана, као и друге промене у вези са чланством, Глобалном Институту интерних ревизора, САД (IIA Global). Овим чином сваки члан УИРС аутоматски постаје и члан IIA Global.

IIA Global сваком новом члану, обезбеђује  „ID“ и „PASSWORD“ за пријаву на сајт www.globaliia.org Администатор чланства сачињава писмено обавештење и путем електронске поште извештава  члана о чланству у УИРС  и IIA Global. Овај поступак се сматра званичним обавештењем о чланству.  У случају проблема са пријављивањем и активирањем личних налога за сајт УИРС и сајт „IIA Global,“ члан се може обратити администратору чланства који ће му помоћи и евентуално доставити нове лозинке.

Сваки члан УИРС дужан је да сачува идентификацију која му је додељена од  IIA Global. Уз додељени „ID“ и „PASSWORD“, сваки члан може да приступи заштићеним страницама сајта „IIA Global“, да користи погодности које му чланство  у IIA Global омогућује и да преузима документа која су на располагању члановима.

По добијању „ID“ и „PASSWORD“-а, за сајт  IIA Global, сваки члан УИРС може преко сајта www.global iia.org  да приступи  и допуни (промени) свој налог додатним подацима о себи осим имена и презимена.

Када врши промену е-адресе у  пријави на сајту УИРС, члан је у обавези да то учини и на сајту www.globaliia.org.   Е-адреса члана мора бити ажурирана, јер IIA Global комуницира са чланством искључиво путем ове адресе. У случају промене имена или презимена,  члан не може сам вршити измене података, већ се мора лично обратити  администратору чланства који ће евидентирати настале промене и пријавити их код IIA Global.

Члан 11.

Уплаћена годишња чланарина важи за календарску годину у којој је уплата извршена уклико Статутом или Одлуком о чланарини није другачије уређено. По истеку рока важења чланарине, члан  је у обавези да уплати чланарину за наредни период у роковима утврђеним у Одлуци о висини годишње чланарине. Члан који не жели више да буде члан УИРС треба писмено, електронском поштом, да обавести секретара или председника УИРС пре истека рока.

Уколико у року који је одлуком предвиђен за обнову –уплату чланарине не стигне уплата нити писмено обавештење, администратор чланства ће извршити одјаву члана код IIA Global, као и  на сајта УИРС. Даном одјаве члана, престаје његово чланство у УИРС.

Члан 12.

Члан УИРС може у сваком тренутку и пре истека важења чланарине да откаже чланство писменом изјавом. У том случају уплаћена чланарина се не враћа, а члан је дужан да одмах измири и све своје обавезе према УИРС (плати наручени часопис, врати позајмљену књигу у библиотеку, преда документацију УИРС уколико је истом задужен, преда администрирање сајта другом лицу, пренесе податке са свог рачунара уколико се на њему налазе подаци везани за УИРС, преда благајну уз попис, преда вођење библиотеке као и имовину библиотеке, плати котизацију за семинар уколико је присуствовао семинару, преда документацију за започете или завршене пројекте на којима је радио као члан, а за потребе УИРС, преда евиденције о чланству и уплати чланарине и све друго битно за функционисање УИРС).

Одредбе из претходног става овог члана важе и у случају престанка чланства из члана 11. Општих правила.

Члан 13.

Групно чланство као посебни програм  за плаћање чланарине важи само за чланове запослене у истој организацији (за четвртог и сваког наредног члана из исте организације), док пријаву за чланство мора да попуни сваки будући члан, као и код појединачног чланства, само уз напомену да је реч о групном чланству. У случаја када је реч о групном чланству, групну уплату  треба да прати  информација  о именима чланова на које се уплата чланарине односи . Списак лица за које је уплаћена групна чланарина доставља се електронском поштом администратору чланства УИРС.

Члан 14.

На основу евиденције о чланству УИРС може издати и предрачун (профактуру) на име организације у којој је члан удружења запослен као вид позива на уплату, односно као основ за уплату уколико то организација захтева.

За све случајеве (појединачно или групно чланство) где организација (фирма) плаћа чланарину за своје запослене, Удружење ће издати рачун на уплаћени износ.

Члан 15.

Општа правила су обавезујућа за све чланове УИРС и попуњавањем Пријаве, члан прихвата и потврђује да је са истим упознат.

УИРС задржава право да измени Општа правила у складу са указаним потребама, или у вези са изменом Статута, о чему ће на одговарајући начин обавестити чланство.

Уколико члан УИРС не прихвата измене, дужан је да о томе обавести секретара или председника УИРС и у писменој форми откаже чланство.

Члан 16.

Члан под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да неће злоупотребити своје учешће у раду нити чланство у УИРС, као и да неће давати своје лозинке за улазак на сајтове УИРС и IIA Global другим лицима, нити да ће њему доступну листу чланова неовлашћено давати другим лицима.

 

Београд, 2017. година

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

Јозефина Беке Тривунац, CIA