Objavljen prevod 4 nova Stanovišta Instituta internih revizora

03.03.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obaveštavamo Vas da su prevedena na srpski jezik, četiri Stanovišta Instituta internih revizora i to:

  • ZAŠTO JE USKLAĐENOST VAŽNA

“Interna revizija treba da funkcioniše na najvišem nivou etičkih i profesionalnih kompetencija da bi osigurala pružanje konzistentnih i tačnih uveravanja.”

  • PREVARA I INTERNA REVIZIJA

“Organizacije treba da imaju razvijene procedure internih kontrola kako bi ograničile rizik od prevare, a uloga interne revizije je da oceni te kontrole.”

  • ULOGA INTERNE REVIZIJE U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

“Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju je od vitalnog značaja. Interna revizija pruža objektivno uveravanje i uvid u efikasnost i efektivnost upravljanja rizicima, internih kontrola i procesa korporativnog upravljanja.”

  • RAZMATRANJA KADROVA/LJUDSKIH RESURSA ZA AKTIVNOST INTERNE REVIZIJE

“Nadzor i odgovrnost za aktivnost interne revizije ne može biti pribavljena spolja.”

 

PREVOD NA SRPSKI JEZIK:

Udruženje internih revizora Srbije objavljuje ove publikacije u martuu 2020. godine po odobrenju IIA iz 2019. godine.

Tekst Stanovišta prevela: član UIRS,Tanja Kojadinović, OIR – KOR

Recenzija prevoda: član UIRS, mr Milena Milojević, OIR – JS, OIR – KOR i

član UIRS, prof. dr Jozefina Beke-Trivunac, CIA

Lektor: Nina  Savičić, diplomirani filolog srpskog jezika i književnosti

Prevedena stanovišta, možete pogledati na ovom sajtu na strani Standardi i smernice – Stanovišta- IIA stanovišta.