Потреба за ИНТЕРНИМ РЕВИЗОРОМ

27.04.2023.

Драге колегинице и колеге,

Одељење унутрашње ревизије Алта Банке ад Београд има потребу за новим чланом тима, интерним ревизором.

Услови за обављање посла: факултетско образовање – VII степен стручне спреме, из области економије и финансија, 3 године радног искуства на пословима интерне ревизије или сличним пословима.
Други посебни услови: обученост за рад на рачунару, пожељно поседовање сертификата о стеченом звању “овлашћени интерни ревизор“ и знање енглеског језика.

Опис послова које би обављао:
➢ спроводи појединачне ревизије организационих јединица Банке, процеса и активности, сагласно плану ревизије, налозима за извођење ревизије, програмима и методологији ревизије;
➢ припрема и ажурира програме или пројекте за извођење ревизије и одређује узорак ревизије;
➢ обавља у целости, све врсте ревизија у задатим роковима (опште, накнадне, посебне);
➢ информише руководиоца Одељења у вези са током ревизије;
➢ саставља, евидентира и документује налазе ревизије, класификује их у подручја и нивое ризика и предлаже препоруке за побољшање система унутрашњих контрола и управљања ризицима;
➢ прима захтеване акционе планове/одговоре од руководилаца контролисаних организационих јединица, надлежних за реализацију и имплементацију датих препорука;
➢ саставља извештај ревизије и сарађује са руководиоцем Одељења, у вези са вредновањем и давањем коначне оцене система унутрашњих контрола ревидираног процеса или организационе јединице;
➢ саставља препоруке за модификацију или побољшање постојећих политика, процедура, радних упутстава и контролних тачака у циљу јачања система унутрашњих контрола у подручју или области које је било предмет ревизије;
➢ спроводи накнадне ревизије, у циљу уверавања да ли се препоруке ревизије реализују;
➢ прикупља, прегледа и прерађује податке неопходне за припрему периодичних извештаја ревизије који се подносе надлежним органима Банке на разматрање и усвајање;
➢ ажурира, чува и врши администрацију физичких и електронских фајлова са документима ревизије;
➢ обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

CV можете да пошаље на hr@altabanka.rs