О стандардима и смерницама

 

Међународни оквир професионалне праксе (МОПП)

Шта чини међународни оквир професионалне праксе и у ком обиму су обезбеђeни преводи на српски језик закључно са 10.3.2018. годином?

Међународни оквир професионалне праксе (МОПП) је концептуални оквир који обухвата ауторитативне смернице донете од стране Института интерних ревизора (ИИА), глобалног тела које је надлежно за доношење смерница интерне ревизије. Смернице које доноси Институт интерних ревизора деле се у две велике групе: Обавезне смернице и Препоручене смернице.

ОБАВЕЗНЕ СМЕРНИЦЕ обухватају четири дела МОПП-а чија је примена обавезујућа. То су:

·         Основни принципи за обавезну праксу интерне ревизије;

·         Стандарди;

·         Етички кодекс;

·         Дефиниција интерне ревизије.

Основни принципи, посматрани као једна целина, одређују ефективност интерне ревизије. Да би функција интерне ревизије могла да се сматра ефективном, сви Принципи треба да буду усвојени и сви треба да се ефективно примењују. Начин на који ће један интерни ревизора, као и активност интерне ревизије, показати достигнућа Основних принципа, разликује се од организације до организације, али пропуст да се испуни било који Принцип имаће за последицу нижу ефективност активности интерне ревизије од оне која је потребна да би се остварила мисија интерне ревизије.

Дефиниција интерне ревизије наводи основну сврху, природу и обухват интерне ревизије.

Етички кодекс наводи начела и очекивано понашање појединаца и организација у вршењу интерне ревизије. Он описује минималне захтеве при извођењу интерне ревизије и очекивано понашање понашање интерних ревизора.

Стандарди дефинишу основне захтеве за стручно извођење интерне ревизије и оцену ефективности извођења. Међународно су применљиви на појединачном и корпоративном нивоу. Стандарди су подељени на Стандарде карактеристика и Стандарде извођења. Стандарди карактеристика односе се на карактеристике организација и појединаца који обављају интерну ревизију. Стандарди извођења описују природу интерне ревизије и обезбеђују квалитативне критеријуме на основу којих се може мерити учинак услуга интерне ревизије. Стандарди карактеристика и Стандарди извођења примењују се код свих услуга интерне ревизије. Стандарди примене надовезују се на Стандарде карактеристика и Стандарде извођења и постављају захтеве који се примењују на активности везане за услуге уверавања или за саветодавне услуге, описују праксу за ефикасну примену Етичког кодекса, Дефиниције интерне ревизије и Међународних стандарда за интерну ревизију (Стандарда). Институт интерних ревизора усвојио је ове смернице и строго препоручује усклађеност са сваком појединачном смерницом.

ПРЕПОРУЧЕНЕ СМЕРНИЦЕ описују праксе за ефективну примену Основних принципа, Дефиниције интерне ревизије, Етичког кодекса и Стандарда које је донео ИИА.

Препоручене смернице обухватају: Водиче за примену, који помажу интерним ревизорима у примени Стандарда и Допунске смернице које пружају детаљне процесе и процедуре за практичаре интерне ревизије.

Водичи за примену помажу интерним ревизорима у примени Дефиниције интерне ревизије, Етичког кодекса и Стандарда и промовишу добре праксе. Водичи за примену баве се приступом, методологијама и разматрањима, али не и детаљним процесима и процедурама. Они укључују праксе које се односе на међународнa, локална или питања специфичне делатности, за посебне врсте ангажмана и правна или законска питања.

ДОПУНСКЕ СМЕРНИЦЕ обухватају Водиче за праксу и друге допунске смернице.

Водичи за праксу пружају информације о начину спровођења појединих активности интерне ревизије, укључујући детаљне процесе и процедуре, алате и технике, програме, приступе „корак по корак“ и примере извештаjа.

Водичи за праксу обухаватају следеће смернице:

•      Водичи за праксу – Општи

•      Водичи за праксу – Финансијске услуге

•      Водичи за праксу – Јавни сектор

•      Водичи за праксу – Водичи за ревизију глобалних технологија (GTAG)

•      Водичи за праксу – Водичи за процену ИТ ризика (GAIT)

•      Друге допунске смернице

Водичи за праксу – Водичи за ревизију глобалних технологија (GTAG) написани су коришћењем пословног језика и решавају питања повезана са управљањем информационим технологијама, контролама и питањима безбедности.

Серија GAIT водича за праксу описује повезаност пословног ризика, кључних контрола у пословним процесима, аутоматизованих контрола и других критичних ИТ функционалности и кључних контрола у оквиру општих ИТ контрола. Сваки водич бави се специфичним аспектима процене ИТ ризика и контрола.

Друге смернице обухватају

•      Глобални погледи на јавни сектор

•      Становишта (мишљења, односно гледишта Института интерних ревизора)

Глобални погледи на јавни сектор јесу смернице који припрема Одбор за јавни сектор Института интерних ревизора с намером да подржи јединствене потребе јавног сектора. Информације у овим смерницама прилагођене су специфичним потребама интерних ревизора у јавном сектору и њиховим интересним странама. Сврха ових информација је да истакну значај активности интерне ревизије у ефективном корпоративном управљању и дефинишу кључне елементе који су потребни за максимизирање вредности које активност ревизије пружа свим нивоима у јавном сектору. Чланови Одбора за јавни сектор долазе из свих делова света, тако да је овај одбор добро позициониран да допринесе даљем развоју професије интерне ревизије.

Становишта (мишљења, односно гледишта Института интерних ревизора – IIA) пружају помоћ заинтересованим странама, укључујући и оне које нису у струци интерне ревизије, у разумевању кључних проблема који су повезани с контролом, управљањем ризиком и корпоративним управљањем и са разумевањем значаја разграничавања повезаних улога и одговорности интерне ревизије.

Превод смерница на српски језик

Удружење интерних ревизора Србије је за своје чланове и друге заинтересоване стране на свом сајту објавило преводе обавезујућих смерница. На сајту Удружења интерних ревизора (http://www.uirs.rs/) публиковане су електронске верзије превода: Мисије, Основних принципа, Стандарда, Етичког кодекса, Дефиниције интерне ревизије, Водича за примену и одабраних допунских смерница Института интерних ревизора. Сви постојећи преводи публиковани су и на сајту Института интерних ревизора (www.theiia.org). Преводи обавезних смерница слободно су доступни не само члановима, већ и свим заинтересованим лицима. Превод Водича за примену, Водича за праксу и Становишта доступан је само члановима УИРС, односно Института интерних ревизора и приступа му се коришћењем шифара за приступ, које су додељене члановима.

Удружење интерних ревизора Србије позива своје чланове који добро владају енглеским језиком и који су заинтересовани да добровољно доприносу професији, обезбеђивањем превода непреведеног дела смерница на српски језик, да се јаве Удружењу.