О стандардима и смерницамаСтандарди и смернице – Међународни оквир професионалне праксе (МОПП)
Шта чини међународни оквир професионалне праксе и у ком обиму су обезбеђeни преводи на српски језик

 

Међународно тело за израду Смерница, Институт интерних ревизора (The Institute of Internal Auditors) IIA, интерним ревизорима широм света, обезбеђује меродавне смернице, које су садржане у Међународном оквиру професионалне праксе (МОПП).

Меродавне смернице укључују Мисију интерне ревизије, Обавезне смернице и (Основни принципи, Стандарди, Етички кодекс и Дефиниција интерне ревизије) и Препоручене смернице (Водичи за примену и Допунске смернице) које заједно представљају актуелне, релевантне и конзистентне информације, које су потребне и употребљиве у раду интерних ревизора било где у свету.

Усклађеност с начелима која су наведена у обавезним смерницама од кључног је значаја за стручно спровођење интерне ревизије. Обавезне смернице развијене су након одговарајућег поступка, спроведеног уз дужну пажњу, укључујући и период јавног излагања.

 

ОБАВЕЗНЕ СМЕРНИЦЕ

Четири дела Међународног оквира професионалне праксе (МОПП) чија је примена обавезујућа су:

 • Основни принципи
 • Међународни стандарди за професионалну праксу интерне ревизије (Стандарди)
 • Етички кодекс
 • Дефиниција интерне ревизије

Стандарди дефинишу основне захтеве за стручно извођење интерне ревизије и оцену ефективности извођења. Међународно су применљиви на појединачном и корпоративном нивоу. Стандарди су подељени на Стандарде карактеристика и Стандарде извођења. Стандарди карактеристика односе се на карактеристике организација и појединаца који обављају интерну ревизију. Стандарди извођења описују природу интерне ревизије и обезбеђују квалитативне критеријуме на основу којих се може мерити учинак услуга интерне ревизије. Стандарди карактеристика и Стандарди извођења примењују се код свих услуга интерне ревизије. Стандарди примене надовезују се на Стандарде карактеристика и Стандарде извођења и постављају захтеве који се примењују на активности везане за уверавања или за саветодавне услуге, описују праксу за ефикасну примену Етичког кодекса, Дефиниције интерне ревизије и Међународних стандарда за интерну ревизију (Стандарди). Институт интерних ревизора усвојио је ове смернице и строго препоручује усклађеност са њима.

Дефиниција интерне ревизије наводи основну сврху, природу и обухват интерне ревизије.

Етички кодекс наводи начела и очекивано понашање појединаца и организација у вршењу интерне ревизије. Он описује минималне захтеве код извршења и очекивано понашање пре него одређене активности.

ПРЕПОРУЧЕНЕ СМЕРНИЦЕ
Препоручени делови Међународног оквира професионалне праксе су:

 • Водичи за примену
 • Допунске смернице

Водичи за примену  помажу интерним ревизорима у примени Дефиниције интерне ревизије, Етичког кодекса и Стандарда и промовишу добре праксе. Водичи за примену баве се приступом, методологијама и разматрањима, али не и детаљним процесима и процедурама. Они укључују праксе које се односе на међународнa, локална или питања специфичне делатности, за посебне врсте ангажмана и правна или законска питања.

Допунске смернице обухватају Водиче за праксу и друге допунске смернице.

Водичи за праксу обухаватају следеће смернице:

 • Водичи за праксу – Општи
 • Водичи за праксу – Јавни сектор
 • Водичи за праксу – ГТАГ
 • Водичи за паксу – ГАИТ
 • Друге допунске смернице

Водичи за праксу пружају информације о начину спровођења појединих активности интерне ревизије, укључујући детаљне процесе и процедуре, алате и технике, програме, приступе „корак по корак“ и примере извештаjа.

Иако их објављује IIA, а развиja Мeђународни технички одбор IIA – уз дужно поштовање процедуре, препоручене смернице нису обавезне и развијене су на начин да пруже широк избор примењивих решења која задовољавају захтеве обавезних смерница. Водичи описују праксе за ефективну примену Принципа, Стандарда, Етичког кодекса и Дефиниције интерне ревизије. Намена строго препоручених смерница није пружање дефинитивних одговора на специфичне индивидуалне случајеве. Очекује се да интерни ревизори користе препоручене смернице уз одговарајућу стручну процену.
Друге смернице обухватају

 • Глобални поглед на јавни сектор
 • Становишта (мишљења, односно гледишта Института интерних ревизора)

Глобални поглед на јавни сектор јесу смернице који припрема Одбор за јавни сектор Института интерних ревизора с намером да подржи јединствене потребе јавног сектора. Информације у овим смерницама прилагођене су специфичним потребама интерних ревизора у јавном сектору и њиховим интересним странама. Сврха ових информација је да истакну значај активности интерне ревизије у ефективном корпоративном управљању и дефинишу кључне елементе који су потребни за максимизирање вредности које активност ревизије пружа свим нивоима у јавном сектору. Чланови Одбора за јавни сектор долазе из свих делова света, тако да је овај одбор добро позициониран да допринесе даљем развоју професије интерне ревизије.

Становишта (мишљења, односно гледишта Института интерних ревизора – IIA) пружају помоћ заинтересованим странама, укључујући и оне које нису у струци интерне ревизије, у разумевању кључних проблема који су повезани с контролом, управљањем ризиком и корпоративним управљањем и са разумевањем значаја разграничавања повезаних улога и одговорности интерне ревизије.

Смернице које су преведене на српски језик

Удружење интерних ревизора Србије је за своје чланове и друге заинтересоване стране на свом сајту објавило преводе обавезујућих смерница. На сајту Удружења интерних ревизора (http://www.uirs.rs/) публиковане су електронске верзије превода: Мисије, Основних принципа, Стандарда, Етичког кодекса, Дефиниције интерне ревизије, Водича за примену и одабраних допунских смерница Института интерних ревизора. Сви постојећи преводи публиковани су и на сајту Института интерних ревизора IIA (www.theiia.org). Сви преводи, осим Водича за примену и одабраних допунских смерница доступни су како члановима, тако и свим заинтересованим странама. Превод Водича за примену доступан је само члановима УИРС, односно IIA и приступа му се коришћењем шифара за приступ, које су додељене члановима.

Превод на српски језик
Међународни оквир за професионалну праксу интерне ревизије ажуриран је са јануаром 2017. године.

Овај документ превело је Удружење интерних ревизора Србије (IIA Serbia), Кичевска 15/2, 11000 Београд.
Сва права на превод су задржана.