Етички кодекс

Етички кодекс наводи начела и очекивано понашање појединаца и организација у вршењу интерне ревизије. Он описује минималне захтеве код извршења и очекивано понашање пре него одређене активности.

Увод у етички кодекс

 

Сврха Етичког кодекса Института интерних ревизора је промовисање етичке културе у струци интерне ревизије.

Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и активност консалтинга осмишљенa да дода вредност и побољша пословање организације. Она помаже организацији да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплиновани приступ процењивању и побољшању ефективности управљања ризиком, контрола и корпоративног управљања.

Етички кодекс је неопходан и примерен струци интерне ревизије, будући да је заснован на поверењу у њено објективно уверавање о корпоративном управљању, управљању ризиком и контролама. Етички кодекс Института интерних ревизора проширује Дефиницију интерне ревизије и укључује две основне компоненте:

  1. Начела која су важна за струку и праксу интерне ревизије.
  2. Правила понашања која описују очекиване норме понашања интерних ревизора. Та правила служе као помоћ у тумачењу Начела у сврху практичне примене и намењенa су за усмеравање етичког понашања интерних ревизора.

Појам „интерни ревизори“ односи се на чланове Института, носиоце или кандидате за професионалне сертификате Института интерних ревизора и оне који пружају услуге интерне ревизије онако како су оне дефинисане Дефиницијом интерне ревизије.

Преузми комплетан текст Етичког кодекса