Најава догађаја

Рачуноводство за интерне ревизоре

2. и 3. јун 2022.

Хотел Константин Велики, улица 27. Марта 12, Београд

 

О овом курсу

Према ОКВИРУ КОМПЕТЕНЦИЈА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ, од интерних ревизора се очекују да имају опште разумевање материје из области рачуноводства и финансија, како би могли да препознају различите концепте финансијског и управљачког рачуноводства, способност примене стручних знања, како би могли да обављају финансијску анализу и испитују и тумаче финансијске извештаје, и изузетно, високо стручна знања, како би могли да оцењују тачност финансијских извештаја и пружају уверавања у исте. Ове компетенције су неопходне за препознавање и указивање на ризике који су специфични за делатност и окружење у којем организација послује.

Овај курс осмишљен је тако да обухвати наставне јединицие из трећег дела ЦИА испита (Пословна знања за интерну ревизију) из области управљања финансијама и у складу је са захтевима из ОКВИРА КОМПЕТЕНЦИЈА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА.

Тамо где је примерено, разматрају се примена концепата корисна за препознавање околности које стварају услове за превару и специфични индикатори преваре. Предмет разматрања биће и нека из мношто етичких питања која се јаваљају у процесима рачуноводственог обухватања и извештавања о пословним трансацкијама.

Већи део наставе одвијаће се путем разматрања примера, укључујући и мини тестове за проверу стеченог знања и боље разумевање захтеваних компетенција.

 

Циљеви курса

Основни циљ курса је да полазници стекну увид у целину материје из области рачуноводства и финансија која им обезбеђује достизање захтеваног нивоа компетенција. По завршетку овог курса, полазници ће имати (а) целовито разумевање концепата финансијског и управљачког рачуноводства, рачуноводства трошкова и управљања финансијама; и (б) способност примене стручних знања из области фундаменталне рачуноводствене анализе.

 

Садржај курса

На курсу се изучава материјал из неколико рачуноводствених дисциплина, посебно важних за управљање финансијама, које се, тесно испреплетане, могу груписати у две шире области: (1) финансијско рачуноводство и управљање финансијама и (2) управљачко рачуноводство и рачуноводство трошкова. Целовито сагледавање успешности пословања захтева и познавање појма рачуноводства природних ресурса, које прожима обе целине.

У оквиру финансијског рачуноводства и финансија, на курсу се обрађују концепти и основна начела финансијског рачуноводства, напредни и нови концепти финансијског рачуноводства (на пример, консолидација, временска вредност новца) тумачење резултата финансијске анализе, циклус продаје и рачуноводствено обухватање обртних средстава и ланца снабдевања, буџетирање пројеката и улагања и трансферне цене.

У оквиру управљачког рачуноводства и рачуноводства трошкова, на курсу се обрађују основни концепти рачуновдства трошкова, врсте трошкова, распоређивање трошкова, системи обрачуна трошкова, анализа односа трошкова и користи.

Детаљан садржај курса (усклађен са програмом за ЦИА 3 испит) је:

1. Финансијско рачуноводство и финансије
·         Препознајте концепте и основна начела финансијског рачуноводства (врсте финансијских извештаја и терминологија, на пример обвезнице, лизинг, пензије, нематеријална улагања, истраживање и развој)
·         Препознајте напредне и нове концепте финансијског рачуноводства (консолидација, улагања, поштена вредност, трансакције у страној валути, и друго)
·         Тумачите резултате финансијске анализе (хоризонтална и вертикална анализа и рацио бројеви који мере активност, профитабилност, ликвидност, задуженост и друго)
·         Опишите циклус продаје, рачуноводствено обухватање активности и управљања обртним средствима и ланца снабдевања (укључујући процењивање залиха и обавезе према добављачима)
·         Опишите буџетирање пројеката и улагања, структуру капитала, основно опорезивање и трансферне цене)
 

2. Управљачко рачуноводство и рачуноводство трошкова

·         Објасните основне концепте управљачког рачуноводства (анализу односа трошкова, обима и профита, буџетирање, алокацију трошкова, анализу односа трошкова и користи, и друго)
·         Направите разлику између система обрачуна трошкова (апсорпциони, варијабилни, фиксни, засновани на активностима, стандардни, и друго)
·         Направите разлику између врста трошкова (важни и неважни трошкови, маргинални трошкови, и друго)

Подаци о курсу

Шифра скупа: Т2201

Трајање скупа: 2 дана по шест часова (од 8.30 до 15.40 часова)

Број ЦПЕ које скуп доноси: 12

Ниво скупа: Напредни

Ниво предзнања: нема захтева за предзнањем

Предавач: др Јозефина Беке-Тривунац

 

АГЕНДА

 

оба дана

 

Сатница / ЧАСОВИ Трајање у минутима
8,30 30 Регистрација КАФА*
9,00 50 час
9,50 50 час
10,40 30 пауза КАФА*
11,10 50 час
12,00 50 час
13,00 60 ручак*
14,00 50 час
14,50 50 час
15,40 крај радног дана

*) укључени у котизацију


О предавачу

Др Јозефина Беке-Тривунац поседује одговарајуће академско звање наставника за област рачуноводства и ревизије и стручно звање из интерне ревизије ЦИА. На АЛФА БК Универзитету предаје и предавала је предмете из рачуноводства и ревизије, почев од основа рачуноводства, финансијског извештавања, анализе биланса, управљачког рачуноводства, рачуноводства трошкова, банкарског рачуноводства, управљања финансијама, као и ревизије и контроле и ревизије финансијских извештаја на свим нивоима студија (основним, мастер и докторским студијама). Дуго година била је члан Комисије за спровођење испита, обуке и континуираног професионалног усавршавања за овлашћене интерне ревизоре код Короморе овлашћених ревизора. Ради и као судски вештак економско-финансијске струке за област финансија, рачуноводства и ревизије. Објавила је велики број стручних и научних радова из предметних области. Уредник је часописа РЕВИЗОР. Била је председник УИРС у два мандата. Сада је на функцији Претходног председника и председник је Комисије за стручно усавршавање УИРС.


КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС                        24.000,00 РСД

Остали                                       26.000,00 РСД

Уплате из иностранства      240 ЕУР


Уколико плаћате котизацију као физичко лице молимо Вас да се обратите на kancelarija@uirs.rs

 


    ИНФОРМАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ПРЕДРАЧУНА/РАЧУНА ЗА ПЛАЋАЊЕ

    НАПОМЕНА: У напомени навести за која лица се плаћа приступ догађају(име и презиме, е-пошта за контакт, обавезан ГАН број за чланове УИРС):