Глобални погледи на јавни сектор

 

Глобални поглед на јавни сектор јесу смернице који припрема Одбор за јавни сектор Института интерних ревизора с намером да подржи јединствене потребе јавног сектора. Информације у овим смерницама прилагођене су специфичним потребама интерних ревизора у јавном сектору и њиховим интересним странама.

Сврха ових информација је да истакну значај активности интерне ревизије у ефективном корпоративном управљању и дефинишу кључне елементе који су потребни за максимизирање вредности које активност ревизије пружа свим нивоима у јавном сектору.

Чланови Одбора за јавни сектор долазе из свих делова света, тако да је овај одбор добро позициониран да допринесе даљем развоју професије интерне ревизије.

 

У жељи да задовоље јединствене потребе јавног сектора, Институт интерних ревиуора ИИА обезбеђује информације које су посебно осмишљене за интерне ревизоре у јавном сектору и њихове интересне стране. Иако се Глобални погледи на јавни сектор не сматрају ауторитативним смерницама, нити су део МОПП-а, они се доносе са намером да додатно разјасне значај интерне ревизије у јавном сектору у циљу подршке ефективном корпоративном управљању, и да дефинишу елементе који су потребни за максимизирање вредности коју пружа активност ревизије свим нивоима јавног сектора.

Стефан Хоум, Председник Међународног одбора ИИА за јавни сектор

 

Смернице које нису преведене

Оригинални назив публикације Датум Превод назива публикације
Global Public Sector Insight   Глобални поглед на јавни сектор
The IIA and The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI): A Comparison of Authoritative Guidance Фебруар 2016 IIA и Међународна организација врховних ревизорских институција (INTOSAI): Упоредна анализа ауторитаривних смерница
Policy Setting for Public Sector Auditing in the Absence of Government Legislation Октобар 2014 Увођење политика у ревизију јавног сектора у одсуству законске регулативе
Transparency of the Internal Audit Report in the Public Sector Децембар 2012 Трансапарентност извештаја интерне ревизије у јавном сектору
Optimizing Public Sector Audit Activities Јул 2012 Оптимизација активности интерне ревизије у јавном сектору
IIA Standards / GAGAS, A Comparison, 2nd Edition Јун 2012 IIA / GAGAS Стандарди IIAСтандарди/ГАГАС, Упоредни преглед, 2. издање​
Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector Април 2012 Увођење нове функције интерне ревизије у јавном сектору
Value Proposition of Internal Audit and the Internal Audit Capability Model Март 2012 Изјава о вредности интерне ревизије и Модел способности интерне ревизије
The Role of Auditing in Public Sector Governance, 2nd Edition Јануар 2012 Улога ревизије у корпоративном управљању јавног сектора, 2. издање
Public Sector Definition Децембар 2011 Дефиниција јавног сектора
Model Legislation у припреми Модел регулативе (уприпреми)
Comparison of IIA Standards to INTOSAI Standards у припреми Упоредна анализа IIAСтандардаи INTOSAI Стандарда
Model Internal Audit Function and Audit Committee Charters for the Public Sector у припреми Модели функције интерне ревизије и повеље одбора за ревизију у јавном сектору (уприпреми)