Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору

03.04.2019.

Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору ступио је на снагу 16.марта 2019.године.

Правни основ за доношење правилника садржан је у члану 83.став 5. Закона о буџетском систему („Сл.гл.РС”, бр. 54/09…95/18). Сагласно наведеном члану министар прописује програм за стручно образовање и услове и поступак сертификовања, односно полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, стручно оспособљавање, усавршавање и даје смернице и упутства за обављање послова из става 2.тачка 5) овог члана.

Акционим планом који је саставни део Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020 („Сл.гл.РС”, бр. 51/17), дефинисана је обавеза доношења прописа којим се дефинише стално професионално усавршавање интерних ревизора. Сагласно Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије који се у јавном сектору Републике Србије примењују, конкретно стандардом 1230 – Континуирано професионално усавршавање, дужност је интерних ревизора да унапређују своје знање, вештине и остале способности кроз континуирано професионално усавршавање . Правилником су дефинисана подручја и облици, критеријуми за признавање, извештавање и евиденције о стручном усавршавању. ОИР ЈС у обавези је да оствари најмање 50 бодова за стручно усавршавање у једној години.

Правилник се примењује од 1. јануара 2020. године, што значи да су овлашћени интерни ревизори у јавном сектору  Републике Србије у обавези да до 31. јануара 2020. године пошаљу Извештај о стручном усавршавању (Образац 1 – прилог Правилника) за 2019. годину.

Припремила

Секција за јавни сектор

мр Милена Милојевић

Комплетан текст Правилника можете преузети у ПДФ формату: