Стандарди

 

Увод у Стандарде

 

Интерна ревизија се обавља у различитим правним и културним срединама за организације које се разликују по сврси, величини, сложености и структури, као и од стране лица из организације или изван ње. Иако разлике могу да утичу на праксу интерне ревизије у одређеној средини, усаглашеност с Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије (Стандарди) Института интерних ревизора неопходна је у испуњавању обавеза интерних ревизора и активности интерне ревизије.

Сврха Стандарда је да:

  • Воде поштовању обавезних елемената Међународног оквира за професионалну праксу интерне ревизије.
  • Обезбеде оквир за обављање и промовисање широког спектра могућности за додавање вредности путем услуга интерне ревизије.
  • Утврде основ за оцену рада интерне ревизије.
  • Подстичу унапређење организационих процеса и операција.

Стандарди су скуп, на принципима заснованих, обавезних захтева који се састоје од:

  • Изјавa о основним захтевима за професионалну праксу интерне ревизије и процену ефективности учинка, интернационално применљивих, на организационом и појединачном нивоу.
  • Тумачења која појашњавају термине или појмове у Стандардима.

Стандарди, заједно са Етичким кодексом, обухватају све обавезне елементе Међународног оквира професионалне праксе (МОПП). Отуда усаглашеност са Стандардима и Етичким кодексом показује усаглашеност са обавезним елементима Међународног оквира професионалне праксе.

Стандарди користе термине који су специфично дефинисани у Речнику. Како би се Стандарди разумели и исправно применили, неопходно је у обзир узети специфична значења из Речника. Поред овога, у Стандардима се користи глагол „морати” да прецизира безусловни захтев и глагол „требати” тамо где се усаглашеност очекује, осим тамо где, приликом професионалног расуђивања, околности оправдавају одступање.

Стандарде чине две главне категорије: Стандарди карактеристика и Стандарди извођења. Стандарди карактеристика баве се карактеристикама организација и појединаца који обављају интерну ревизију. Стандарди извођења описују природу интерне ревизије и обезбеђују квалитативне критеријуме на основу којих се може мерити учинак услуга. Стандарди карактеристика и Стандарди извођења примењују се на све услуге интерне ревизије.

Стандарди примене проширују Стандарде карактеристика и извођења тако што обезбеђују захтеве који су примењиви на активности везане за услуге уверавања (А) или консалтинга (C).

Услуге уверавања укључују објективну оцену доказа од стране интерног ревизора ради обезбеђења мишљења или закључака о ентитету, операцији, функцији, процесу, систему или другим предметима оцењивања. Природу ангажманa уверавања одређује интерни ревизор. Учесници услуга уверавања су, уопштено гледано, три стране: (1) лице или група директно повезана са ентитетом, операцијом, функцијом, процесом, системом или другим предметом – власникпроцеса, (2) лице или група која даје оцену – интерни ревизор и (3) лице или група која користи оцену – корисник.

Услуге консалтинга су по својој природи саветодавне и у начелу се обављају по посебном захтеву клијента ангажмана. Природа и обухват услуга консалтинга предмет су договора с клијентом ангажмана. Услуге консалтинга у начелу укључују две стране: (1) особу или групу која нуди савет – интерног ревизора и (2) особу или групу која тражи и прима савет – клијента ангажмана. Приликом пружања услуга консалтинга интерни ревизор треба да сачува објективност и не треба да преузима на себе одговорности руководства.

Стандарди се примењују на интерне ревизоре и на активност интерне ревизије. Сви интерни ревизори полажу рачун за поступање сагласно Стандардима у делу који се односи на индивидуалну објективност, стручност и дужну професионалну пажњу и Стандардима који се односе на извршавање њихових пословних обавеза. Додатно, извршни руководиоци ревизија полажу рачун за укупну усаглашеност са Стандардима.

У случају да закони или прописи забрањују интерним ревизорима или активности интерне ревизије поступање у складу са одређеним деловима Стандарда, потребна је усаглашеност са осталим деловима Стандарда, као и одговарајућа обелодањивања.

Ако се Стандарди користе заједно са захтевима које прописују друга меродавна тела, интерна ревизија у својим извештајима, по потреби, може навести и коришћење других захтева. Уколико интерна ревизија саопштава усаглашеност са Стандардима у случајевима где постоје несагласности између Стандарда и других захтева, интерни ревизори и активност интерне ревизије морају бити усаглашени са Стандардима и могу бити усаглашени и с другим захтевима уколико су они строжи.

Ревидирање и развој Стандарда је стални процес. Одбор за Стандарде интерне ревизије одржава свеобухватне консултације и расправу пре објављивања издавања Стандарда. Ово укључује прикупљање јавних коментара у процесу јавне расправе. Сви нацрти постављени су на интернет страници Института интерних ревизора и достављају се свим институтима члановима Института интерних ревизора.

Предлози и коментари који се односе на Стандарде могу се слати на адресу:

The Institute of Internal Auditors
Standards and Guidance
1035 Greenwood Blvd, Suite 401
Lake Mary, FL 32746, USA
E-mail: guidance@theiia.org
Web: www.globaliia.org

 

Преузми комплетан текст Стандарда