Најава догађаја

Изазови у ревизији процеса анализе и процене клијената при успостављању пословног односа

01.03.2024. oд 10:00 до 17:00

Envoy Хотел, Чика Љубина 13, Београд

 

Најава:

Имајући у виду строге и све обимније захтеве регулативе Европске уније и Републике Србије у погледу обавеза компанија да се на детаљан и прецизан начин спроведе претходна анализа клијената са којима се успоставља пословна сарадња, привредни субјекти суочавају се са изазовима у примени врло различитих правила која намећу регулаторни захтеви. Ова правила и захтеви за детаљну анализу клијената, нарочито се односе на питања спречавања прања новца и финансирања тероризма, спречавања финансирања оружја за масовно уништење, домашаја врло различитих правила о пословању са лицима која су под међународним санкцијама. Оно што такође представља значајан изазов у новије време, јесте питање на који начин проценити клијента у светлу нових правила која се тичу одрживог пословања (тзв. ESG правила), а која, за сада, нису сасвим јасна и прецизна.

Обука има за циљ да:

 • пружи допринос и помоћ интерним ревизорима у отклањању дилема и нејасноћа о томе која правила се морају применити у фази успостављања пословне сарадње са клијентима, као и током њеног трајања када је комплетан портфолио клијената у питању, а нарочито у погледу процедуре идентификације правних лица и утврђивања власничке структуре и стварног власника правних лица,
 • разјасни питања критеријума који се морају применити у поступку процене ризичности клијената из угла комплексних и различитих регулаторних захтева,
 • помогне у разумевању последица неадекватно развијене процедуре или њене погрешне примене када је у питању анализа и процена портфолија клијената, као и зашто је у данашње време пресудно важно да имамо правовремене и тачне информације о пословању и занимању клијената, о власничкој структури клијената и месту обављања њихове делатности
 • интерне ревизоре додатно упозна са новим тенденцијама у регулаторном окружењу,
 • допринесе да се у поступку припреме плана ревизије, њеног спровођења у поменутим областима и давању препорука/предлога за унапређење већ успостављеног система, интерни ревизори руководе добрим праксама, имајући у виду даљи развој регулативе и захтеве са којима ће се компаније у блиској будућности суочити.

 

Програм обуке:

 

 1. ПОЈАМ DUE DILLIGENCE АНАЛИЗЕ КЛИЈЕНАТА – ПРАВНИХ ЛИЦА
 • Разлози спровођења анализа клијената / законска обавеза или пословна потреба
 • Значај спровођења анализа

 

 1. АНАЛИЗА КЛИЈЕНАТА У КОНТЕКСТУ ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ ПИТАЊА СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА
 • Ко су обвезници и које обавезе имају
 • Регулаторни захтеви и правила у погледу анализе физичких лица и различитих облика привредних субјеката – идентификација правног лица, предузетника, удружења, јавних предузећа, спортских друштава и удружења, лица грађанског права
 • Правила у процесу анализе власничке структуре правних лица – који је домашај ове врсте анализе
 • Појам стварног власника физичког лица и стварног власника правног лица
 • Регулаторни захтеви и кораци које обвезник мора да спроведе у поступку утврђивања стварног власника са практичним примерима и приказом најчешћих грешака које обвезници чине
 • Критеријуми за утврђивање-процену ризичности клијената
 • Стварни власник у смислу Закона о централној евиденцији стварних власника – ко су обвезници и које обавезе имају?
 • Однос Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о централној евиденцији стварних власника – да ли нас јавно доступни подаци у Централној евиденцији стварних власника ослобађају обавезе спровођења корака у процесу утврдјивања стварног власника привредног субјекта
 • Обавезе у случају неслагања-неподударања података о стварном власнику које је утврдио обвезник и регистрованих података у Централној евиденцији стварних власника
 • Новине које доносе измене и допуне Закона о централној евиденцији стварних власника

 

 1. АНАЛИЗА КЛИЈЕНАТА У КОНТЕКСТУ ЗАКОНА О ОГРАНИЧАВАЊУ РАСПОСЛАГАЊА ИМОВИНОМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА И ШИРЕЊА ОРУЖЈА ЗА МАСОВНО УНИШТЕЊЕ
 • Ко су обвезници и које обавезе имају
 • Однос Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и овог Закона – разлике које се односе на успостављање пословног односа и на оцену ризика
 • Појам “Црне листе” у смислу прописа Републике Србије и Европске уније
 • Начин анализе клијената и алати које обвезници користе

 

 1. АНАЛИЗА КЛИЈЕНАТА У КОНТЕКСТУ ЗАБРАНЕ ПОСЛОВАЊА СА СУБЈЕКТИМА КОЈИ СУ ПОД РЕЖИМОМ МЕЂУНАРОДНИХ САНКЦИЈА
 • појам и подела међународних санкција и регулисаност у Републици Србији
 • положај привредних субјеката у Републици Србији у смислу обавезности примене међународних санкција
 • домашај регулативе Европске уније и САД-а на компаније које послују у Републици Србији
 • како спроводимо анализу клијената у процесу припрема за успостављање пословног односа

 

 1. АНАЛИЗА КЛИЈЕНАТА У КОНТЕКСТУ ПРАВИЛА О ОДРЖИВОМ ПОСЛОВАЊУ (ESG ПРАВИЛА)
 • Ко су обвезници и које обавезе имају
 • Регулатива у Републици Србији
 • Регулатива у Европској унији
 • Домашај немачког Закона о нужној пажњи (Due Dilligence) у ланцу снабдевања на привредне субјекте који послују у Републици Србији и шта то значи када је у питању процес анализе клијената пре успостављања пословног односа
 • Која су даља очекивања и колики ће утицај правила о нужној пажњи имати на оперативне послове у компанијама

 

Обука је базирана на практичним искуствима и примерима из праксе, како би се на најбољи начин тематика приближила учесницима обуке у циљу њихове спремности да регулаторна правила адекватно примене у пракси.

 

Биографија предавача:

Оља Стојановић је дипл. правник са положеним правосудним испитом. Стицалац је Лиценце овлашћеног лица за спречавање прања новца, издате од стране Министарства финансија Републике Србије. Оснивач је консултатнтске агенције Ex ante Consulting, Beograd.

Од 2003. године била је професор правне групе предмета у средњој Правно-пословној школи у Београду. Каријеру у сектору финансијских институција започела је 2005. године и стекла богато пословно искуство радом у три највеће мултинационалне осигуравајуће компаније које послују и у Србији.

Главни фокус и досадашње искуство у финансијском сектору – интерна ревизија, корпоративно право, управљање compliance и оперативним ризицима, спречавање прања новца и финансирања тероризма, међународне санкције, FATCA регулатива, заштита пословне тајне, заштита података о личности и безбедност информација, развој и имплементација производа, заштита потрошача.

У периоду од 2008. до 2010. године била је чланица Комисије за добровољно здравствено осигурање при Удружењу осигуравача Републике Србије, а од 2010. до 2014. године члан Надзорног одбора приватне медицинске установе.

Пријатељ је и сарадник Коморе овлашћених ревизора и Удружења интерних ревизора Србије у чијој организацији спроводи обуке из различитих области.

Предавач је у Привредној комори Србије у оквиру програма Континуиране едукације посредника и заступника у осигурању. 

Од септембра месеца 2022. године члан је Удружења за усклађеност у пословању (Corporate Compliance Association). 

 

Подаци о догађају

Начин одржавања обуке: у директној комуникацији са полазницима – уживо.

Планирано трајање обуке: 10:00-17:00 часова

Регистрација учесника: 9:30 – 10:00 часова

CPE: 6 CPE

 


КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС                        15.000,00 РСД

Остали                                       17.000,00 РСД

Уплате из иностранства      150 ЕУР


Уколико плаћате котизацију као физичко лице молимо Вас да се обратите на kancelarija@uirs.rs

 

Формулар за пријаву:


  ИНФОРМАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ПРЕДРАЧУНА/РАЧУНА ЗА ПЛАЋАЊЕ

  НАПОМЕНА: У напомени навести за која лица се плаћа приступ догађају(име и презиме, е-пошта за контакт, обавезан ГАН број за чланове УИРС):