Opšta pravila i uslovi za učlanjenje u UIRS

 

Član 1.

Član Udruženja internih revizora Srbije može biti svako fizičko lice, u skladu sa uslovima definisanim u Statutu UIRS, koje prihvata ciljeve UIRS, Etički kodeks, Politike o zaštiti privatnosti podataka UIRS i Opšta pravila i uslove  za učlanjenje u UIRS (u daljem tekstu: Opšta pravila).

Član 2.

Funkciju administratora članstva obavlja sekretar UIRS.

Član 4.

Lice koje želi da se učlani u UIRS, treba da popuni elektronsku prijavu na sajtu UIRS (www.uirs.rs). Prijava mora biti kompletno popunjena. Podaci u prijavi moraju biti verodostojni i tačno popunjeni.

Član 4.

Elektronski popunjenu i poslatu prijavu za učlanjenje u UIRS, prima administrator članstva. Administrator članstva je dužan da proveri prispelu prijavu. Ukoliko utvrdi da je prijava nepotpuna ili da podaci nisu logični, dužan je da elektronskom poštom  pozove pošiljaoca da sačini novu Prijavu sa ispravljenim podacima. Ukoliko ne stigne nova Prijava sa ispravljenim podacima smatra se kao da Prijava nije ni podneta.

Član 5.

Administrator članstva  dužan je da u roku od 5 dana od prijema pravilno popunjene Prijave, pošalje poziv za uplatu godišnje članarine saglasno Odluci o visini godišnje članarine. Podnosilac Prijave za članstvo u UIRS, dužan je da u razumnom roku, koji nije duži od 30 dana,  izvrši uplatu članarine. Podnosilac Prijave postaje Član UIRS po uplati članarine.

Član 6.

Uplata članarine bez popunjene i poslate Prijave ne obezbeđuje članstvo u UIRS. Ukoliko se može ustanoviti ko je uplatilac, isto lice će biti pozvano da popuni Prijavu, a ako to ne učini u roku od 30 dana novac će mu biti vraćen. Ukoliko nije moguće identifikovati lice koje je izvršilo uplatu, sredstva ostaju na računu, evidentirana u skladu sa Računovodstvenom politikom UIRS sve dok se uplatilac ne javi.

 

Član 7.

Na osnovu pravilno popunjene prispele prijave i uplaćene članarine, administrator članstva  dužan je da u roku od tri dana, aktivira lozinke za pristup sajtu UIRS (www.uirs.rs) . Dodeljena šifra –lozinka daje pravo svakom članu da pristupi posebnom delu sajta koji je dostupan samo članovima. Osim pristupa obaveštenjima i dokumentima koja se odnose samo na članove UIRS, dodeljeno korisničko ime i lozinka daju mogućnost  za proveru i izmenu ličnih podataka iz Prijave u skladu sa članom 8. ovih Opštih pravila.

Po dobijanju obaveštenja o prijemu u članstvo, član nema prava na povraćaj uplaćene članarine.

Član 8 .

Po  učlanjenju, član UIRS je u obavezi da prijavi svaku promenu podataka iz prijave (broj telefona, poslodavca-radnog mesta, kućne adrese i sl.), a naročito promenu elektronske adrese kao i poštanske adrese na koju želi da dobija informacije, poštu i sl. Promenu podataka član vrši sam, elektronski preko sajta UIRS. Za pristup sajtu i izmenu podataka član koristi dodeljeno korisničko ime i lozinku.

Član ne može sam menjati ime i prezime. Podaci o promeni imena i prezimena se putem elektronske pošte dostavljaju administratoru članstva..

UIRS ne snosi posledice ukoliko član ne primi informacije, obaveštenja ili naručene časopise poslate na neažuriranu elektronsku adresu, odnosno poštansku adresu.

Član 9.

Evidenciju o članovima UIRS vodi administrator članstva. Svaki član UIRS dobija svoj članski broj. Brojevi se dodeljuju rastućim redom, po prijavi svakog novog člana. Prethodno dodeljeni brojevi, licima koji više nisu članovi UIRS, ne mogu se dodeljivati novim članovima. Licu koje se ponovo prima u članstvo pošto je prethodno jednom otkazalo članstvo, dodeljuje se isti članski broj pod kojim je prvobitno evidentirano.

 

Član 10.

Administrator  članstva dužan je, odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana aktiviranja novog člana na lokalnom sajtu UIRS,  da prijavi novog člana, kao i druge promene u vezi sa članstvom, Globalnom Institutu internih revizora, SAD (IIA Global). Ovim činom svaki član UIRS automatski postaje i član IIA Global.

IIA Global svakom novom članu, obezbeđuje  „ID“ i „PASSWORD“ za prijavu na sajt www.globaliia.org Administator članstva sačinjava pismeno obaveštenje i putem elektronske pošte izveštava  člana o članstvu u UIRS  i IIA Global. Ovaj postupak se smatra zvaničnim obaveštenjem o članstvu.  U slučaju problema sa prijavljivanjem i aktiviranjem ličnih naloga za sajt UIRS i sajt „IIA Global,“ član se može obratiti administratoru članstva koji će mu pomoći i eventualno dostaviti nove lozinke.

Svaki član UIRS dužan je da sačuva identifikaciju koja mu je dodeljena od  IIA Global. Uz dodeljeni „ID“ i „PASSWORD“, svaki član može da pristupi zaštićenim stranicama sajta „IIA Global“, da koristi pogodnosti koje mu članstvo  u IIA Global omogućuje i da preuzima dokumenta koja su na raspolaganju članovima.

Po dobijanju „ID“ i „PASSWORD“-a, za sajt  IIA Global, svaki član UIRS može preko sajta www.global iia.org  da pristupi  i dopuni (promeni) svoj nalog dodatnim podacima o sebi osim imena i prezimena.

Kada vrši promenu e-adrese u  prijavi na sajtu UIRS, član je u obavezi da to učini i na sajtu www.globaliia.org.   E-adresa člana mora biti ažurirana, jer IIA Global komunicira sa članstvom isključivo putem ove adrese. U slučaju promene imena ili prezimena,  član ne može sam vršiti izmene podataka, već se mora lično obratiti  administratoru članstva koji će evidentirati nastale promene i prijaviti ih kod IIA Global.

Član 11.

Uplaćena godišnja članarina važi za kalendarsku godinu u kojoj je uplata izvršena ukliko Statutom ili Odlukom o članarini nije drugačije uređeno. Po isteku roka važenja članarine, član  je u obavezi da uplati članarinu za naredni period u rokovima utvrđenim u Odluci o visini godišnje članarine. Član koji ne želi više da bude član UIRS treba pismeno, elektronskom poštom, da obavesti sekretara ili predsednika UIRS pre isteka roka.

Ukoliko u roku koji je odlukom predviđen za obnovu –uplatu članarine ne stigne uplata niti pismeno obaveštenje, administrator članstva će izvršiti odjavu člana kod IIA Global, kao i  na sajta UIRS. Danom odjave člana, prestaje njegovo članstvo u UIRS.

Član 12.

Član UIRS može u svakom trenutku i pre isteka važenja članarine da otkaže članstvo pismenom izjavom. U tom slučaju uplaćena članarina se ne vraća, a član je dužan da odmah izmiri i sve svoje obaveze prema UIRS (plati naručeni časopis, vrati pozajmljenu knjigu u biblioteku, preda dokumentaciju UIRS ukoliko je istom zadužen, preda administriranje sajta drugom licu, prenese podatke sa svog računara ukoliko se na njemu nalaze podaci vezani za UIRS, preda blagajnu uz popis, preda vođenje biblioteke kao i imovinu biblioteke, plati kotizaciju za seminar ukoliko je prisustvovao seminaru, preda dokumentaciju za započete ili završene projekte na kojima je radio kao član, a za potrebe UIRS, preda evidencije o članstvu i uplati članarine i sve drugo bitno za funkcionisanje UIRS).

Odredbe iz prethodnog stava ovog člana važe i u slučaju prestanka članstva iz člana 11. Opštih pravila.

Član 13.

Grupno članstvo kao posebni program  za plaćanje članarine važi samo za članove zaposlene u istoj organizaciji (za četvrtog i svakog narednog člana iz iste organizacije), dok prijavu za članstvo mora da popuni svaki budući član, kao i kod pojedinačnog članstva, samo uz napomenu da je reč o grupnom članstvu. U slučaja kada je reč o grupnom članstvu, grupnu uplatu  treba da prati  informacija  o imenima članova na koje se uplata članarine odnosi . Spisak lica za koje je uplaćena grupna članarina dostavlja se elektronskom poštom administratoru članstva UIRS.

Član 14.

Na osnovu evidencije o članstvu UIRS može izdati i predračun (profakturu) na ime organizacije u kojoj je član udruženja zaposlen kao vid poziva na uplatu, odnosno kao osnov za uplatu ukoliko to organizacija zahteva.

Za sve slučajeve (pojedinačno ili grupno članstvo) gde organizacija (firma) plaća članarinu za svoje zaposlene, Udruženje će izdati račun na uplaćeni iznos.

Član 15.

Opšta pravila su obavezujuća za sve članove UIRS i popunjavanjem Prijave, član prihvata i potvrđuje da je sa istim upoznat.

UIRS zadržava pravo da izmeni Opšta pravila u skladu sa ukazanim potrebama, ili u vezi sa izmenom Statuta, o čemu će na odgovarajući način obavestiti članstvo.

Ukoliko član UIRS ne prihvata izmene, dužan je da o tome obavesti sekretara ili predsednika UIRS i u pismenoj formi otkaže članstvo.

Član 16.

Član pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da neće zloupotrebiti svoje učešće u radu niti članstvo u UIRS, kao i da neće davati svoje lozinke za ulazak na sajtove UIRS i IIA Global drugim licima, niti da će njemu dostupnu listu članova neovlašćeno davati drugim licima.

 

Beograd, 2017. godina

 

PREDSEDNIK UDRUŽENJA

INTERNIH REVIZORA SRBIJE

Jozefina Beke Trivunac, CIA