Standardi

 

Uvod u Standarde

 

Interna revizija se obavlja u različitim pravnim i kulturnim sredinama za organizacije koje se razlikuju po svrsi, veličini, složenosti i strukturi, kao i od strane lica iz organizacije ili izvan nje. Iako razlike mogu da utiču na praksu interne revizije u određenoj sredini, usaglašenost s Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije (Standardi) Instituta internih revizora neophodna je u ispunjavanju obaveza internih revizora i aktivnosti interne revizije.

Svrha Standarda je da:

  • Vode poštovanju obaveznih elemenata Međunarodnog okvira za profesionalnu praksu interne revizije.
  • Obezbede okvir za obavljanje i promovisanje širokog spektra mogućnosti za dodavanje vrednosti putem usluga interne revizije.
  • Utvrde osnov za ocenu rada interne revizije.
  • Podstiču unapređenje organizacionih procesa i operacija.

Standardi su skup, na principima zasnovanih, obaveznih zahteva koji se sastoje od:

  • Izjava o osnovnim zahtevima za profesionalnu praksu interne revizije i procenu efektivnosti učinka, internacionalno primenljivih, na organizacionom i pojedinačnom nivou.
  • Tumačenja koja pojašnjavaju termine ili pojmove u Standardima.

Standardi, zajedno sa Etičkim kodeksom, obuhvataju sve obavezne elemente Međunarodnog okvira profesionalne prakse (MOPP). Otuda usaglašenost sa Standardima i Etičkim kodeksom pokazuje usaglašenost sa obaveznim elementima Međunarodnog okvira profesionalne prakse.

Standardi koriste termine koji su specifično definisani u Rečniku. Kako bi se Standardi razumeli i ispravno primenili, neophodno je u obzir uzeti specifična značenja iz Rečnika. Pored ovoga, u Standardima se koristi glagol „morati” da precizira bezuslovni zahtev i glagol „trebati” tamo gde se usaglašenost očekuje, osim tamo gde, prilikom profesionalnog rasuđivanja, okolnosti opravdavaju odstupanje.

Standarde čine dve glavne kategorije: Standardi karakteristika i Standardi izvođenja. Standardi karakteristika bave se karakteristikama organizacija i pojedinaca koji obavljaju internu reviziju. Standardi izvođenja opisuju prirodu interne revizije i obezbeđuju kvalitativne kriterijume na osnovu kojih se može meriti učinak usluga. Standardi karakteristika i Standardi izvođenja primenjuju se na sve usluge interne revizije.

Standardi primene proširuju Standarde karakteristika i izvođenja tako što obezbeđuju zahteve koji su primenjivi na aktivnosti vezane za usluge uveravanja (A) ili konsaltinga (C).

Usluge uveravanja uključuju objektivnu ocenu dokaza od strane internog revizora radi obezbeđenja mišljenja ili zaključaka o entitetu, operaciji, funkciji, procesu, sistemu ili drugim predmetima ocenjivanja. Prirodu angažmana uveravanja određuje interni revizor. Učesnici usluga uveravanja su, uopšteno gledano, tri strane: (1) lice ili grupa direktno povezana sa entitetom, operacijom, funkcijom, procesom, sistemom ili drugim predmetom – vlasnikprocesa, (2) lice ili grupa koja daje ocenu – interni revizor i (3) lice ili grupa koja koristi ocenu – korisnik.

Usluge konsaltinga su po svojoj prirodi savetodavne i u načelu se obavljaju po posebnom zahtevu klijenta angažmana. Priroda i obuhvat usluga konsaltinga predmet su dogovora s klijentom angažmana. Usluge konsaltinga u načelu uključuju dve strane: (1) osobu ili grupu koja nudi savet – internog revizora i (2) osobu ili grupu koja traži i prima savet – klijenta angažmana. Prilikom pružanja usluga konsaltinga interni revizor treba da sačuva objektivnost i ne treba da preuzima na sebe odgovornosti rukovodstva.

Standardi se primenjuju na interne revizore i na aktivnost interne revizije. Svi interni revizori polažu račun za postupanje saglasno Standardima u delu koji se odnosi na individualnu objektivnost, stručnost i dužnu profesionalnu pažnju i Standardima koji se odnose na izvršavanje njihovih poslovnih obaveza. Dodatno, izvršni rukovodioci revizija polažu račun za ukupnu usaglašenost sa Standardima.

U slučaju da zakoni ili propisi zabranjuju internim revizorima ili aktivnosti interne revizije postupanje u skladu sa određenim delovima Standarda, potrebna je usaglašenost sa ostalim delovima Standarda, kao i odgovarajuća obelodanjivanja.

Ako se Standardi koriste zajedno sa zahtevima koje propisuju druga merodavna tela, interna revizija u svojim izveštajima, po potrebi, može navesti i korišćenje drugih zahteva. Ukoliko interna revizija saopštava usaglašenost sa Standardima u slučajevima gde postoje nesaglasnosti između Standarda i drugih zahteva, interni revizori i aktivnost interne revizije moraju biti usaglašeni sa Standardima i mogu biti usaglašeni i s drugim zahtevima ukoliko su oni stroži.

Revidiranje i razvoj Standarda je stalni proces. Odbor za Standarde interne revizije održava sveobuhvatne konsultacije i raspravu pre objavljivanja izdavanja Standarda. Ovo uključuje prikupljanje javnih komentara u procesu javne rasprave. Svi nacrti postavljeni su na internet stranici Instituta internih revizora i dostavljaju se svim institutima članovima Instituta internih revizora.

Predlozi i komentari koji se odnose na Standarde mogu se slati na adresu:

The Institute of Internal Auditors
Standards and Guidance
1035 Greenwood Blvd, Suite 401
Lake Mary, FL 32746, USA
E-mail: guidance@theiia.org
Web: www.globaliia.org

 

Preuzmi kompletan tekst Standarda