O standardima i smernicama

 

Međunarodni okvir profesionalne prakse (MOPP)

Međunarodni okvir profesionalne prakse (MOPP) je konceptualni okvir koji obuhvata autoritativne smernice donete od strane Instituta internih revizora (IIA), globalnog tela koje je nadležno za donošenje smernica interne revizije. Smernice koje donosi Institut internih revizora dele se u dve velike grupe: Obavezne smernice i Preporučene smernice.

OBAVEZNE SMERNICE obuhvataju četiri dela MOPP-a čija je primena obavezujuća. To su:

 • Osnovni principi za obaveznu praksu interne revizije;
 • Standardi;
 • Etički kodeks;
 • Definicija interne revizije.

Osnovni principi, posmatrani kao jedna celina, određuju efektivnost interne revizije. Da bi funkcija interne revizije mogla da se smatra efektivnom, svi Principi treba da budu usvojeni i svi treba da se efektivno primenjuju. Način na koji će jedan interni revizor, kao i aktivnost interne revizije, pokazati dostignuća Osnovnih principa, razlikuje se od organizacije do organizacije, ali propust da se ispuni bilo koji Princip imaće za posledicu nižu efektivnost aktivnosti interne revizije od one koja je potrebna da bi se ostvarila misija interne revizije.

Definicija interne revizije navodi osnovnu svrhu, prirodu i obuhvat interne revizije.

Etički kodeks navodi načela i očekivano ponašanje pojedinaca i organizacija u vršenju interne revizije. On opisuje minimalne zahteve pri izvođenju interne revizije i očekivano ponašanje internih revizora.

Standardi definišu osnovne zahteve za stručno izvođenje interne revizije i ocenu efektivnosti izvođenja. Međunarodno su primenljivi na pojedinačnom i korporativnom nivou. Standardi su podeljeni na Standarde karakteristikaStandarde izvođenja. Standardi karakteristika odnose se na karakteristike organizacija i pojedinaca koji obavljaju internu reviziju. Standardi izvođenja opisuju prirodu interne revizije i obezbeđuju kvalitativne kriterijume na osnovu kojih se može meriti učinak usluga interne revizije. Standardi karakteristika i Standardi izvođenja primenjuju se kod svih usluga interne revizije. Standardi primene nadovezuju se na Standarde karakteristika i Standarde izvođenja i postavljaju zahteve koji se primenjuju na aktivnosti vezane za usluge uveravanja ili za savetodavne usluge, opisuju praksu za efikasnu primenu Etičkog kodeksa, Definicije interne revizije i Međunarodnih standarda za internu reviziju (Standarda). Institut internih revizora usvojio je ove smernice i strogo preporučuje usklađenost sa svakom pojedinačnom smernicom.

PREPORUČENE SMERNICE opisuju prakse za efektivnu primenu Osnovnih principa, Definicije interne revizije, Etičkog kodeksa i Standarda koje je doneo IIA.

Preporučene smernice obuhvataju: Vodiče za primenu, koji pomažu internim revizorima u primeni Standarda i Dopunske smernice koje pružaju detaljne procese i procedure za praktičare interne revizije.

Vodiči za primenu pomažu internim revizorima u primeni Definicije interne revizije, Etičkog kodeksa i Standarda i promovišu dobre prakse. Vodiči za primenu bave se pristupom, metodologijama i razmatranjima, ali ne i detaljnim procesima i procedurama. Oni uključuju prakse koje se odnose na međunarodna, lokalna ili pitanja specifične delatnosti, za posebne vrste angažmana i pravna ili zakonska pitanja.

Vodiči za primenu obuhvataju sledeće smernice:

 • Vodiče za primenu primenu principa Etičkog kodeksa
 • Vodiče za primenu Standarda

DOPUNSKE SMERNICE obuhvataju Vodiče za praksu i druge dopunske smernice.

Vodiči za praksu pružaju informacije o načinu sprovođenja pojedinih aktivnosti interne revizije, uključujući detaljne procese i procedure, alate i tehnike, programe, pristupe „korak po korak“ i primere izveštaja.

Vodiči za praksu obuhavataju sledeće smernice:

 • Vodiči za praksu – Opšti
 • Vodiči za praksu – Finansijske usluge
 • Vodiči za praksu – Javni sektor
 • Vodiči za praksu – Vodiči za reviziju globalnih tehnologija (GTAG)
 • Vodiči za praksu – Vodiči za procenu IT rizika (GAIT)
 • Druge dopunske smernice

Vodiči za praksu – Vodiči za reviziju globalnih tehnologija (GTAG) napisani su korišćenjem poslovnog jezika i rešavaju pitanja povezana sa upravljanjem informacionim tehnologijama, kontrolama i pitanjima bezbednosti.

Serija GAIT vodiča za praksu opisuje povezanost poslovnog rizika, ključnih kontrola u poslovnim procesima, automatizovanih kontrola i drugih kritičnih ITfunkcionalnosti i ključnih kontrola u okviru opštih IT kontrola. Svaki vodič bavi se specifičnim aspektima procene IT rizika i kontrola.

Druge smernice obuhvataju

 • Globalni pogledi na javni sektor
 • Stanovišta (mišljenja, odnosno gledišta Instituta internih revizora)

Globalni pogledi na javni sektor jesu smernice koji priprema Odbor za javni sektor Instituta internih revizora s namerom da podrži jedinstvene potrebe javnog sektora. Informacije u ovim smernicama prilagođene su specifičnim potrebama internih revizora u javnom sektoru i njihovim interesnim stranama. Svrha ovih informacija je da istaknu značaj aktivnosti interne revizije u efektivnom korporativnom upravljanju i definišu ključne elemente koji su potrebni za maksimiziranje vrednosti koje aktivnost revizije pruža svim nivoima u javnom sektoru. Članovi Odbora za javni sektor dolaze iz svih delova sveta, tako da je ovaj odbor dobro pozicioniran da doprinese daljem razvoju profesije interne revizije.

Stanovišta (mišljenja, odnosno gledišta Instituta internih revizora – IIA) pružaju pomoć zainteresovanim stranama, uključujući i one koje nisu u struci interne revizije, u razumevanju ključnih problema koji su povezani s kontrolom, upravljanjem rizikom i korporativnim upravljanjem i sa razumevanjem značaja razgraničavanja povezanih uloga i odgovornosti interne revizije.

Prevod smernica na srpski jezik

Udruženje internih revizora Srbije je za svoje članove i druge zainteresovane strane na svom sajtu objavilo prevode obavezujućih smernica. Na sajtu Udruženja internih revizora (http://www.uirs.rs/) publikovane su elektronske verzije prevoda: Misije, Osnovnih principa, Standarda, Etičkog kodeksa, Definicije interne revizije, Vodiča za primenu i odabranih dopunskih smernica Instituta internih revizora. Svi postojeći prevodi publikovani su i na sajtu Instituta internih revizora IIA (www.theiia.org). Prevodi obaveznih smernica slobodno su dostupni ne samo članovima, već i svim zainteresovanim licima. Prevod Vodiča za primenu, Vodiča za praksu i Stanovišta dostupan je samo članovima UIRS, odnosno Instituta internih revizora i pristupa mu se korišćenjem šifara za pristup, koje su dodeljene članovima.

Udruženje internih revizora Srbije poziva svoje članove koji dobro vladaju engleskim jezikom i koji su zainteresovani da dobrovoljno doprinosu profesiji, obezbeđivanjem prevoda neprevedenog dela smernica na srpski jezik, da se jave Udruženju.

Smernice prevedene na hrvatski jezik

Pored prevoda na srpski jezik, na sajtu Instita internih revizora članovima UIRS dostupne su i smernice prevedene na druge jezike. Za naše članove posebno je važna činjenica da je deo smernica koje nisu prevedene na srpski jezik dostupan na hrvatskom jeziku, na primer prevodi sledećih Stanovišta:

 

Originalni nazivDatumPrevod
Position papers

Stanovišta

Why Conformance MattersMaj 2018U čemu se ogleda značaj usklađenosti


Internal Auditing's Role in Corporate Governance

Maj 2018Uloga interne revizije u koorporativnom upravljanju

Staffing/Resourcing Considerations for Internal Audit Activity

Maj 2018Razmatranja kadrova /resursa za aktivnost interne revizije

 

Na sajtu  www.global.theiia.org  jezici na kojima su dostupni prevodi smernica označeni su uz svaku pojedinačnu smernicu.