Stanovišta IIA

STANOVIŠTA IIA

Stanovišta su namenjena širokom dijapazonu zainteresovanih strana, uključujući i one koje ne pripadaju profesiji interne revizije, kao pomoć u razumevanju značajnih pitanja upravljanja, rizika i kontrole, kao i pitanja specifičnosti i sa tim u vezi nadležnosti i odgovornosti interne revizije.
Stanovišta ne predstavljaju deo Međunarodnog okvira za profesionalnu praksu (MOPP).